Meni

USLOVI KORIŠĆENJA

OPŠTE INFORMACIJE

 • § 1. OPŠTE INFORMACIJE

  1. U ovim Uslovima određuju se uslovi korišćenja „Sistema rezervacija“ za usluge trećih lica koje se nude na veb-sajtu www.eSky.rs i preko Korisničkog centra, uključujući rezervaciju i kupovinu: avionskih karata, putnog osiguranja, hotelskog smeštaja, paket-aranžmana, čarter letova, voznih karata i drugih usluga koje se nude preko Sistema rezervacija.
  2. Sistemom rezervacija letova upravlja eSky.pl Spółka Akcyjna, sa sedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [PIB]: 9481987199, sa potpuno isplaćenim akcionarskim kapitalom u iznosu od 1 019 525.60 PLN, koji posluje u sistemu VAT [PDV], u daljem tekstu: eSky.
  3. Korišćenje Sistema rezervacije i usluga Korisničkog centra (dostupnog na brojevima telefona navedenim na veb-sajtu www.eSky.rs) podrzumeva prihvatanje svih navedenih odredbi ovih Uslova. Njihovo prihvatanje je potvrda o nameri i stvara obligacioni odnos između Korisnika i eSky-a kao Pružaoca usluge.
  4. Korisnik može besplatno da kopira, reprodukuje ili čuva sadržaj ovih Uslova, ali ih ne sme distribuirati u komercijalne svrhe.
  5. Predstavljanje trgovačkih naziva, imena, opisa i zaštitnih znakova na internet portalu www.eSky.rs potpada pod pravnu zaštitu. Svaki Korisnik je obavezan da se suzdržava od bilo kakvih aktivnosti koje krše zakone o intelektualnoj svojini osoba ovlašćenih za ove nazive, opise te zaštitne znakove.
  6. Ukoliko nije naznačeno drugačije, sva autorska prava u koje spadaju tekstovi, slike, fotografije i ostali materijali predstavljeni na portalu www.eSky.rs pripadaju kompaniji eSky. Svi zaštitni znakovi koje ne pripadaju kompaniji eSky su iskorišćeni isključivo u cilju informisanja i pripadaju njenim zakonskim vlasnicima.
  7. Obavljanje kopiranja, modifikovanja i emitovanja (elektronskim putem ili na neki drugi način), a takođe umnožavanja, iskorišćavanja i distribucije materijala predstavljenih na portalu www.eSky.rs je dozvoljeno samo uz saglasnost vlasnika. Korišćenje informacija dostupnih na stranicama ovog servisa se može realizovati samo na način koji je u skladu sa zakonom.
  8. Svaki Korisnik slaže se sa ovim Uslovima čim preduzme bilo koju aktivnost s namerom korišćenja Sistema rezervacija.
  9. Korisnik može da upotrebljava Sistem za rezervacije ukoliko uređaj ili informaciono-komunikacioni sistem koji se koristi ispunjava sledeće minimalne sistemske zahteve:
   • kompjuter, prenosni uređaji ili drugi multimedijalni uređaji sa pristupom Internetu;
   • pristup elektronskoj pošti i aktivna elektronska adresa;
   • aktuelna verzija pregledača, među kojima su, na primer: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • omogućivanje uključivanja kolačića i aktiviranje Javascripta u internet pregledaču;
   • aplikacija koja omogućava otvaranje dokumenata u PDF-u formatu;
   • brzina transfera podataka za standard koji odgovara brzini najmanje onoj koju ima 3G mreža.
  10. Rezervisanje i kupovina konkretnih proizvoda dostupnih u Sistemu rezervacija su pojedinačne transakcije koje svaki put preduzima Korisnik i podležu opštim uslovima koje određuje svaka treća strana. Kupovina svakog proizvoda podleže posebno definisanim uslovima za svaku uslugu dostupnu preko Sistema rezervacija.
  11. Zbog različitih uslova poslovanja avio prevoznika, preporučuje se da se na aerodrom stigne barem 3 sata pre zakazanog poletanja leta kako bi se izbegle organizacione poteškoće u pružanju usluge.
  12. Upoznavanje sa tarifnim uslovima prevoznika, dobijanje informacija od nekog konkretnog avio prevoznika ili subjekta koji pruža usluge korisniku, kao i pružanje usluga obuhvaćenih ovim odredbama može zahtevati komuniciranje na engleskom jeziku.
  13. Svaki od Korisnika ima mogućnost registracije naloga na eSky-u koji omogućava korišćenje dodatnih funkcija što olakšavaju realizaciju onih usluga koje www.eSky.rs nudi na svom portalu (“Tvoj nalog”)
  14. Registracija se obavlja u trenutku kad ispunite formular za registraciju koji je dostupan na portalu www.eSky.rs (nakon unosa elektronske adrese i lozinke), kad se prijavite preko usluga koje nudi Gugl ili preko aplikacije Facebook ili potvrdite saglasnost za kreiranja naloga tokom obavljanja rezervacije. Aktivacija Tvog naloga preko adrese elektronske pošte i lozinke je takođe moguća kada Korisnik obavezno klikne na verifikacioni link koji će dobiti na elektronsku adresu koju je naveo u delu za registraciju. Registracija naloga preko Gugla i Facebooka ne zahteva dodatno potvrđivanje aktivacije.
  15. Prijava na “Tvoj nalog” se vrši putem unošenja one iste adrese elektronske pošte (logovanja) i iste lozinke koje je Korisnik uneo prilikom registracije naloga.
  16. Lozinka unešena tokom registracije može biti promenjena nakon što se prijavite na nalog. Promena elektronske adrese (logina) nije moguća.
  17. Uklanjanje “Tvog naloga” će biti obavljeno onda kada odaberete odgovarajuću stavku koja je dostupna u postavkama računa u Tvom nalogu.
  18. eSky ima pravo da momentalno izbriše Tvoj nalog u slučaju da dođe do ozbiljnog kršenja pravila pravilnika o korišćenju, širenja nezakonitog sadržaja ili unošenja netačnih/lažnih podataka za vreme procesa registracije.
 • § 2. DEFINICIJE

  1. Sistem rezervacija – program u kojem se obavljaju transakcije dostupne preko veb-sajta www.eSky.rs i preko Korisničkog centra, a koji Korisniku omogućava:
   1. da pretražuje letove između dva grada u zemlji i inostranstvu, uporedi cene avionskih karata i kupi avionske karte,
   2. da uporedi cene i kupi putno osiguranje,
   3. da pretraži i rezerviše hotelski smeštaj u bilo kom gradu (u zemlji ili inostranstvu), u bilo kom vremenskom periodu,
   4. da pretraži vozne linije u zemlji i inostranstvu na određenoj železničkoj ruti, procenjuje njihovu vrednost i kupi voznu kartu,
   5. dobije informacije o uslugama navedenim u tačkama a–d koje su prilagođene Korisniku, zahvaljujući informacionom sistemu zasnovanom na geolokaciji Korisnika (na osnovu IP adrese i podataka o pretraživanju interneta).
   6. korišćenje drugih usluga koje nude subjekti koji koriste oglasni prostor na internet prezentaciji eSky-ja kako je određeno u § 17 Propisa.
  2. Korisnik – bilo koje fizičko ili pravno lice ili organizaciona jedinica bez statusa pravnog lica, a koji po zakonu ima pravni subjektivitet i koji koristi Sistem rezervacija ili Korisnički centar.
  3. Platilac – bilo koje fizičko ili pravno lice ili organizaciona jedinica bez statusa pravnog lica, a koji po zakonu ima pravni subjektivitet i koji koristi Sistem rezervacija ili Korisnički centar i vrši plaćanje ili je obavezan da vrši takvo plaćanje.
  4. Korisnički centar – jedinica zadužena za kontakte sa Korisnikom ili Platiocem usluga veb-sajta www.eSky.rs, pod uslovima i u delokrugu određenom u ovim Uslovima.
  5. Dobavljač – pružalac usluga koje se Korisniku nude preko veb-sajta www.eSky.rs.
  6. Pružalac usluge – subjekat koji Korisniku pruža usluge bliže određene ovim Uslovima preko eSky-a, Sistema rezervacija ili direktno, u zavisnosti od vrste usluga.
  7. Hotelski smeštaj – usluge smeštaja, u koje je uključen smeštaj izuzev onog koji podrazumeva prebivalište, a koje nisu sastavni deo usluge prevoza Korisnika,
  8. Avio prevoznik – subjekat sa važećom dozvolom (koncesijom, licencom) koja mu dozvoljava poslovnu aktivnost avionskog prevoza i usluga u opsegu koji je bliže određen u ovim Uslovima.
  9. Avionska karta – dokument koji se izdaje pomoću Sistema rezervacija ili Korisničkog centra a koji omogućava korišćenje usluge avionskog prevoza.
  10. Uslovi tarife – uslovi rezervacije koji važe za korišćenje konkretne avionske karte, uključujući između ostalog: uslove povraćaja avionske karte, veličinu prtljaga.
  11. Elektoronska adresa/imejl – aktivna i ispravna adresa elektronske pošte koju je naveo Korisnik.
  12. Upitnik sa ličnim podacima – formular koji popunjava Korisnik za slanje svojih podataka kako bi mogao lično da koristi usluge koje pruža eSky, a koji se prenose i obrađuju u skladu s uslovima detaljno predviđenim Politikom privatnosti, koja je dostupna na veb-sajtu www.eSky.rs.
  13. Niskotarifni (low-cost) avio prevoznici – određeni avio prevoznici koji podležu posebno definisanim pravilima na osnovu § 14.
  14. Servisna naknada – naknada koja se ne može refundirati a koju uzima eSky ili Pružalac usluge kao deo usluga koje nudi Korisniku, u zavisnosti od vrste i prirode pruženih usluga, u domenu određenom ovim Uslovima.
  15. Platežno sredstvo – prilagođeno sredstvo ili skup procedura koje su ugovorili Korisnik i Pružalac usluga i koje koristi Korisnik ili Platilac za izdavanje naloga za obavljanje platne transakcije.
  16. Platna kartica – platežno sredstvo koje omogućava izdavanje platnih naloga, prenos ili isplatu gotovine preko specijalizovanog subjekta.
 • § 3. OBAVEZE KORISNIKA PRILIKOM KORIŠĆENJA SISTEMA REZERVACIJA

  1. Korisnik potvrđuje da ima punu sposobnost za zakonsko delovanje i stupanje u pravno obavezujuće odnose.
  2. Korisnik potvrđuje da će Sistem rezervacija koristiti za rezervaciju avionskih karata, kupovinu avionskih karata i rezervaciju i plaćanje svih drugih dostupnih usluga navedenih u ovim Uslovima, kao i drugih usluga dostupnih u Sistemu rezervacija, isključivo u skladu sa važećim zakonima.
  3. Korisniku je zabranjeno širenje sadržaja koji su nezakonitog ili uvredljivog karaktera, takođe se Korisniku zabranjuje nezakonito korišćenje sistema za rezervacije suprotno zakonskim propisima i pravilima, a takođe i na način suprotan od opšteprihvaćenih običaja u društvu ili na načine koji omogućavaju prekide ili oštećenja sistema za rezervaciju te ugrožavanja prava trećih lica.
  4. Korisnik pod svojim imenom i prezimenom pretražuje usluge koje želi da rezerviše i obavlja plaćanje rezervisanih avionskih karata i/ili drugih usluga sopstvenom platnom karticom. Svaka pretraga usluga rezervisanih pod tuđim ili lažnim imenom ili prezimenom i plaćanje rezervisanih avionskih karata i/ili drugih usluga tuđom ili lažnom platnom karticom odmah će biti prijavljeni nadležnim organima reda.
  5. Korisnik mora posedovati odgovarajuće važeće dokumente koji omogućavaju pružanje usluga kupljenih preko sistema za rezervaciju ili korisničkog centra ili za boravak u zemlji u kojoj se pružaju ove usluge, konkretno važeći pasoš, važeću ličnu kartu neophodne vize i druga dokumenta koje se mogu zahtevati u zavisnosti od obima usluga koje se pružaju. Korisnik je takođe u obavezi da se informiše o vizi i jezicima na www.eSky.rs.
  6. Korisnik se obavezuje da potvrdi sve neophodne informacije koje se zahtevaju u Sistemu rezervacija ili koje zahteva Korisnički centar, uključujući, između ostalog, sanitarne informacije, terorističke pretnje i zdravstvene uslove koji su u vezi s pružanjem usluga.
  7. eSky ne snosi odgovornost ako Korisnik nema gore nabrojana potrebna dokumenta, uključujući ulaznu ili tranzitnu vizu, neophodna u u zemlji u kojoj se pružaju usluge ili u kojoj Korisnik ima presedanje, kao ni u slučaju da Korisnik ne ispuni obaveze opisane u tački 5 iznad. Sve informacije dostupne su Korisniku preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra, preko www.eSky.rs i veb-sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske.
  8. Tokom postupka rezervacije usluga, Korisnik je obavezan da unese i pruži istinite i aktuelne podatke tokom procesa rezervacije. eSky neće snositi odgovornost za tačnost podataka koje je Korisnik uneo tokom procesa rezervacije usluga.
  9. U okviru korišćenja dostupnih usluga u rezervacionom sistemu, Korisnik može da bude ugrožen opasnošću koja se odnosi na korišćenje usluga elektronskim putem, kao što su, na primer: mogućnost pristupa, i to od strane neovlašćenog lica, podacima koji se šire putem mreže ili sačuvanim podacima na kompjuterima ili prenosnim uređajima koji su priključeni na mrežu , izmena podataka koja može naročito da prouzrokuje njihov gubitak, promenu ili onemogućavanje korišćenja ponuđenih usluga.
 • § 4. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

  • eSky obaveštava da se, nakon prikaza rezultata pretraživanja, u Sistemu ili drugim sistemima za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije, mogu prikazati druge ponude za sličnu uslugu koju pruža treća strana a koje se razlikuju od prethodno prikazanih. Samim dobijanjem rezultata pretraživanja, osim ako to nije odmah potvrdio unosom i plaćanjem rezervacije u Sistemu rezervacija, Klijent ne ostvaruje pravo da zahteva od posrednika sklapanje ugovora o kupovini avionskih karata ili drugih usluga koje nude subjekti čije se usluge mogu naručiti preko Sistema rezervacija ili drugih sistema za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 • § 5. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

  • Sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti Korisnika i Platioca i svih drugih lica koja koriste veb-sajt www.eSky.rs izložena su u Politici privatnosti, koja je dostupna na: https://www.eSky.rs/politika-privatnosti.
 • § 6. IZDAVANJE I DOSTAVA RAČUNA

  1. Za usluge koje su kupljene preko portala www.eSky.rs ili telefonski, putem Korisničkog centra, Dobavljač ili Pružalac usluge će izdavati elektronske fakture na osnovu podataka primljenih od strane Korisnika, pod uslovomda se za vrijeme obavljanja postupka rezervacije podnese zahtev od strane Korisnika da mu se izda faktura. Kupnovinom i prihvatanjem ovih Uslova korištenja, Korisnik pristaje na prihvatanje elektronskih faktura.
  2. Elektronski računi za usluge dostavljaju se na imejl adresu navedenu u Upitniku sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija ili tokom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  3. Izmene detalja elektronskog računa koji izdaje eSky a koje Korisnik navede u Upitniku sa ličnim podacima biće unete pod uslovima i u domenu koji predviđa odgovarajuće zakonodavstvo.
  4. Pružalac usluge i Dobavljač mogu navesti i posebne uslove za izdavanje računa izvan uslova koje daje eSky.

VIDOVI I METODE PLAĆANJA

 • § 7. VIDOVI I METODE PLAĆANJA

  1. Korisnik može odabrati sledeće vidove plaćanja usluga koje se pružaju na veb-sajtu www.eSky.rs ili preko Korisničkog centra, ako su oni dostupni u Sistemu rezervacija:
   1. prenos sredstava posredstvom platne kartice ili sličnog platežnog sredstva,
   2. prenos sredstava preko onlajn benkinga,
   3. prenos sredstava sa platnog računa,
   4. plaćanje preko lokalne institucije za obavljanje plaćanja koja je ponuđena u Sistemu rezervacija i pod uslovima za plaćanje koje predviđa ta institucija,
   5. drugim posebnim sredstvima za konkretnu zemlju u kojoj se obavlja transakcija u Sistemu rezervacija, kako je precizirano u postupku rezervacije te usluge.
  2. Korisnici biraju željeni vid plaćanja popunjavanjem Upitnika sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija ili preko izjave date Korisničkom centru, imajući u vidu da:
   1. prenos sredstava treba obaviti na bankovni račun eSky-ja naznačen u imejlu kojim se potvrđuje rezervacija odabranih usluga,
   2. prenos sredstava i platni nalozi svaki put moraju sadržati podatke u kojima su precizno navedeni ime i prezime Korisnika naznačeno u Sistemu rezervacija, kao i identifikacioni broj koji je eSky odredio za konkretnu uslugu, npr. broj rezervacije.

   Za avionske karte dostupne su sledeće mogućnosti plaćanja:

   1. plaćanje pomoću elektronskog prenosa sredstava sa računa za plaćanje moguće je isključivo u slučaju rezervacije avionskih karata putem veb stranice www.eSky.rs, izvršene unapred, najmanje 2 radna dana pre poletanja, ukoliko eSky omogućava ovaj oblik plaćanja. Kad kao oblik plaćanja izabere elektronsku uplatu putem prenosa sredstava sa računa, Korisnik je dužan da odmah nakon rezervacije izvrši prenos iznosa koji duguje kompaniji eSky za rezervisanu avionsku kartu. U slučaju kašnjenja u prijemu sredstava na bankovni račun kompanije eSky, vazduhoplovna kompanija može promeniti uslove rezervacije.
   2. avionske karte plaćene prenosom sredstva s platnog računa ili bankovnim transferom preko interneta eSky izdaje na dan kada dospeva na plaćanje kupovina karte ili kada je račun Korisnika zadužen, ako do zaduženja dođe do 20.00 h. Neradni dani su izuzetak i oni su definisani na veb-sajtu Sistema rezervacija – u ovim slučajevima transakcija će se obaviti prvog sledećeg radnog dana, u skladu s uslovima koje propisuje svaki prevoznik.
   3. plaćanje za avionske karte Niskotarifnih avio prevoznika prilikom kupovine preko interneta vrši se korišćenjem platne kartice ili sličnog platežnog sredstva ili transferom sredstava sa Korisnikovog platnog računa ukoliko je ta usluga naručena u obrascu rezervacije ili preko Korisničkog centra.

   Za hotelski smeštaj:

   1. plaćanje za hotelski smeštaj direktno Dobavljaču pre Korisnikovog dolaska u objekat, kojom prilikom Korisnik ima punu odgovornost da ispravno obavi plaćanje.
   2. plaćanje za hotelski smeštaj preko Pružaoca usluge pre Korisnikovog dolaska u objekat, u kom slučaju se prihvataju metode plaćanja određene u tački 1.
  3. Plaćanje platnom karticom ili sličnim platežnim sredstvom je bezbedna transakcija, koja se obavlja na sledeći naćin:
   1. Korisnik Sistema rezervacija obavlja kupovinu platnom karticom ili drugim platežnim sredstvom koje je eSky dogovorio sa Korisnikom, kako je određeno u Sistemu rezervacija ili pod uslovima koji su dogovoreni preko Korisničkog centra.
   2. biranjem platne kartice kao vida plaćanja, Korisnik se obavezuje da ispuni polja u kojima se u Upitniku sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija zahtevaju podaci o njegovoj platnoj kartici.
   3. Prilikom odabira plaćanja kreditnom, ili debitnom karticom: Korisnik je u obavezi da upiše broj kartice, verifikacioni kod (CVV), datum isteka važenja kartice, ime i prezime, kao i adresu vlasnika kartice, kontakt telefon, i korektnu e-mail adresu, na koju će biti postala potvrda rezervacije. Ako je kreditna kartica aktivna, i ima korisnik ima dovoljno sredstava po kartici, neophodna za rezervaciju avionske karte, klikom na polje ''Rezervišem i plaćam'', Sustem rezervacija vrši potvrdu rezervacije, i potvrđuje kod same rezervacije. Rezervacija se generiše u roku do 48h, kada korisnik dobija potvrdu o rezervaciju, i informaciju o naplaćenom iznosu za avionsku kartu. U nekom drugom slučaju, korisnik će biti obaveštem da rezevacije ne može biti uspešno završena.
   4. nakon što je obavljena rezervacija, eSky u Sistemu rezervacija automatski autorizuje platnu karticu po redosledu u telefonskom sistemu i ona se tereti u skladu s cenom kupljene usluge.
   5. u slučaju da usluge podrazumevaju rezervisanje i plaćanje avionskih karata, platna kartica se tereti u dve transakcije: neto iznos za avionsku kartu i aerodromske naknade naplaćuje avio prevoznik, dok iznos servisne naknade naplaćuje Pružalac usluge. Naplata dospelog iznosa može biti obavljena i u jednoj transakciji.
   6. u slučaju da usluge podrazumevaju rezervisanje i plaćanje hotelskog smeštaja, nakon zaduženja kartice i povrde transakcije, sistem će poslati na Korisnikovu imejl adresu vaučer kojim se potvrđuje kupovina hotelske usluge, koji je dokaz o kupovini hotelske usluge neophodan da bi se ta usluga koristila.
  4. Naplata za usluge koju obavlja eSky na osnovu Korisnikove rezervacije preko Sistema rezervacija ili pod uslovima dogovorenim sa Korisničkim centrom obavlja se u valuti za koju Korisnik odredi da mu se predstave cene avionskih karata i hotelskih usluga.

AVIONSKE KARTE

 • § 8. AVIONSKE KARTE

  1. U slučaju avio prevoznika koji su akreditovani kod IATA (Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz), time što je ponudu avio prevoznika učinio dostupnom Korisniku, eSky nastupa kao zastupnik tih avio prevoznika, a za subjekte koji nude druge usluge putem Sistema rezervacija nastupa kao administrator veb-sajta na kojem su dostupne usluge koje pruža Pružalac usluga. Subjekti koji pružaju usluge prevoza Korisniku i snose odgovornost za neostvaren ili na neodgovarajući način ostvaren let konkretno su određeni avio prevoznici akreditovani kod IATA u ime kojih i za koje posluje Pružalac usluga i čiji su nazivi navedeni tokom procesa rezervacije i na avionskoj karti koja se izdaje Korisniku.
  2. U slučaju Niskotarifnih avio prevoznika, Pružalac usluge nastupa kao posrednik koji izvršava činjenične radnje kod tih avio prevoznika, što za rezultat ima obavljanje transakcije i isporuku karata naručenih od tih avio prevoznika strogo u skladu s instrukcijama i u ime Korisnika, kako je ovaj zahtevao preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra. Pružanje usluga i obrada reklamacija podležu opštim uslovima odgovarajućeg Avio prevoznika koji su predočeni tokom procesa rezervacije.
  3. U slučaju da čarter letove organizuje organizator putovanja, eSky nastupa u svojstvu agenta i daje informacije o uslovima koje određuje subjekat koji sprovodi let. Subjekat koji sprovodi let odgovoran je za nepruženu ili za neodgovarajuće pruženu uslugu čarter leta.
  4. Strane u ugovoru o prevozu su Korisnik i Pružalac usluga, precizno označen i definisan u ponudi, koji pruža usluge vazduhoplovnog prevoza koje su predmet ugovora. Gorepomenuti ugovori sklopljeni preko veb-sajta www.eSky.rs sprovode se na osnovu opštih uslova ugovora s konkretnim Pružaocem usluga koji zaključuje ugovor s Korisnikom.
  5. Korisnik pretražuje rezervacije tako što bira jednu od avionskih linija koje su mu predložene u Sistemu rezervacija i tako što unosi zahtevane informacije u Upitnik s ličnim podacima, koji se obrađuju u skladu sa § 5 ovih Uslova.
  6. Potvrđivanje pretrage i promena cene:
   1. Korisnik dobija potvrdu rezervacije na imejl adresu koju je naveo. Potvrda rezervacije sadrži, osim broja rezervacije, i podatke o odabranoj avionskoj liniji, ukupnoj ceni i načinu plaćanja. U cenu avionske karte uključeni su: neto tarifa preko Avio prevoznika, aerodromske naknade, takse, nepovratna servisna naknada za izdavanje karte, dodatne naknade i sve druge naknade za druge usluge koje su integralni deo avionskog prevoza a koje su navedene u pregledu transakcije u okviru Sistema rezervacija.
   2. S obzirom na preliminarnu prirodu rezervacije, cena avionske karte nije zagarantovana sve dok Pružalac usluge ne primi uplatu na ime rezervacije.
   3. Korisnik se obavezuje da proveri detalje o rezervaciji navedene u imejlu kojim je ona potvrđena, kao i rok za plaćanje rezervacije kako bi se avionska karta kupila po ceni prikazanoj tokom pretrage Sistema rezervacije.
  7. Kupovina avionske karte:
   1. Pre kupovine Avionske karte, Korisnik je obavezan da pročita i prihvati ove Uslove, kao i da pročita uslove i ograničenja rezervacije i uslove i ograničenja tarife za avionsku liniju koju je odabrao Korisnik, a koji su dostupni u Sistemu rezervacija. Pružalac usluge naplatiće Korisniku nepovratnu servisnu naknadu za sve operacije u vezi sa izdavanjem karte, u iznosu određenom tokom procesa rezervacije.
   2. Korisnik rezerviše avionsku kartu u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra na osnovu njene dostupnosti, cene i mogućnosti pružanja date usluge, koji su određeni u Sistemu rezervacija ili dobijeni preko Korisničkog centra u trenutku rezervacije.
   3. Po dobijanju naloga za rezervaciju, Pružalac usluge zadržava pravo da kontaktira Korisnika kako bi proverio podatke o Korisniku i potvrdio uslove rezervacije. U slučaju nemogućnosti uspostavljanja kontakta s Korisnikom, Pružalac usluge pravi rezervaciju u skladu sa uslovima pod kojima je Korisnik podneo nalog za rezervaciju. Pružalac usluge prihvata rezervaciju pod uslovom da je Korisnik platio barem iznos cene avionske karte i iznos naknada za dodatne usluge koje je Korisnik naveo u Sistemu rezervacija kao i iznos servisne naknade.
   4. Dodatne usluge koje je naveo Korisnik a koje treba da budu pružene u sklopu rezervacije (npr. posebni obrok, poeni za programe lojalnosti, let sa životinjom, prtljag prekomerne težine, posebni ručni prtljag, dete bez pratnje, dodatna briga o putniku, pomagalo za osobe sa poteškoćama u kretanju, dečja kolevka i druge) naručuju se preko Korisničkog centra ili preko imejl adrese koju je naznačio eSky, kako bi se proverilo da li su dostupne.
   5. Pružalac usluge zadržava pravo da odbije izdavanje karte ako tarifa koju je odabrao Korisnik nije u saglasnosti s njenom namenom prema prodajnim uslovima konkretne ponude ili ako postoje druga opravdana ograničenja u sporazumima sa Avio prevoznicima koja nisu pod kontrolom Pružaoca usluga.
  8. Vidovi plaćanja prilikom kupovine avionske karte sprovode se pod uslovima određenim u § 7 ovih Uslova.
  9. Pružalac usluge Korisniku izdaje avionsku kartu u elektronskoj formi.
  10. Korisnikova avionska karta koju izdaje Pružalac usluge šalje se na imejl adresu naznačenu u Upitniku sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija ili tokom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  11. Otkazivanje rezervacije na zahtev Avio prevoznika:
   1. eSky se neće smatrati odgovornim za promene i otkazivanja Korisnikove rezervacije od strane avio prevoznika.
   2. Korisnik će svaku reklamaciju usled otkazivanja leta ili promena na letu, uključujući pomeranje leta usled greške Avio prevoznika, uputiti direktno Avio prevozniku. Odgovornost Avio prevoznika propisana je odredbama Varšavske konvencije i Montrealske konvencije.
  12. Povraćaj avionske karte:
   1. Platilac ima pravo na povraćaj avionske karte kupljene preko veb-sajta www.eSky.rs ukoliko to dozvoljavaju uslovi date tarife, koje određuje direktno Avio prevoznik. Povraćaj avionske karte može za posledicu imati dodatne penale u iznosu koji određuje Avio prevoznik nezavisno od eSky-a.
   2. Ukoliko tarifni uslovi predviđaju mogućnost obavljanja povraćaja sredstava za Avionsku kartu, Platilac može telefonskim putem da kontaktira Korisnički centar kako bi mu se osigurao povraćaj sredstava ili to može obaviti samostalno, direktno tražeći povraćaj sredstava od Prevoznika.
   3. U zavisnosti od korišćenog načina plaćanja, iznos refundacije za avio kartu koji Kupac treba dobiti od Prevoznika biće direktno uplaćen na bankovni račun Kupca ili na račun njegove platne kartice u roku od 7 dana od datuma kada Pružalac usluge primi dospeli iznos, u istoj valuti u kojoj je bilo izvršeno plaćanje. Pod datumom povrata podrazumeva se datum kada se novac tereti sa bankovnog računa pružaoca usluga.
  13. Promene rezervacije, dodatne usluge:
   1. Korisnik samostalno vrši izmene rezervacije kod Prevoznika, ili telefonski, preko Korisničkog centra ili putem kontakt formulara dostupnog na portalu www.eSky.rs. U slučaju da je do poletanja ostalo manje od 48 sati, izmena rezervacije moguća je preko Korisničkog centra ili direktno kod Prevoznika.
   2. Ako je do datuma polaska ostalo manje od 48 sati, promena rezervacije moguća je isključivo preko Korisničkog centra.
   3. Trošak promene avionske karte zavisi od cene karte i mogućnosti njene promene, kako je odredio Avio prevoznik. Ukupna cena promene rezervacije avionske karte uključuje:
    • standardni trošak za promenu ili dodatnu uslugu (koji uključuje naknadu za promenu karte prema propisima i tabeli nadoknada datog avio prevoznika, kao i nepovratne servisne nadoknade za promenu narudžbine ili naručivanje dodatne usluge),
    • razliku u visini tarifa (razliku u troškovima između početne cene karte i njene cene u trenutku promene),
    • razliku u visini taksi i aerodromskih naknada (potencijalnu razliku u ceni između početne vrednosti taksi i naknada i njihove vrednosti u trenutku promene).
   4. Pružalac usluge menja rezervaciju u Sistemu rezervacija pod uslovima određenim u Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba da se promene uz već kupljenu kartu:

     

    Tabela naknada za dodatne usluge koje treba da se promene uz već kupljenu kartu (u EUR):
    Promena SN za lice
    Promene karte (uključujući: promenu datuma putovanja i trase ili prezimena putnika) 15,80
    Otkaz ili povraćaj karte 15,80
    Dodavanje prtljaga ili specijalni prtljag 6,50
    Zahtevanje asistencije za maloletno lice bez pratnje 6,50
    Rezervacija izabranog sedišta u avionu 6,50
    Naručivanje specijalnog obroka 6,50
    Prevoz životinja 6,50
    Prioritetno ukrcavanje 6,50
    Dodatne usluge koje nudi avio prevoznik 6,50
    Prijava za let preko interneta (online check-in)/pomoć prilikom check-ina 6,50

     

   5. Korisnik može doplatiti promenu rezervacije avionske karte kako je određeno u § 7 ovih Uslova. Plaćanje platnom karticom obavlja se preko Korisničkog centra. Ako se plaćanje obavlja prenosom sredstava sa platnog računa, Korisnik dobija imejl kojim se potvrđuje promena, u kojem su precizirani: podaci o rezervaciji (broj rezervacije, podaci o putniku, podaci o avionskoj liniji i informacije o dodatnim uslugama i tarifama avionske karte), podaci za plaćanje i trošak promene.
   6. Za neke promotivne tarife dostupne u Sistemu rezervacija važe veoma specifični uslovi rezervacije i izdavanja avionskih karata. Ovo posebno važi za tarife u okviru kojih karte treba rezervisati i kupiti barem tri, sedam ili četrnaest dana unapred. Ukoliko se taj uslov ne ispuni, cena avionske karte podložna je promeni. eSky zadržava pravo da Korisniku otkaže rezervaciju načinjenu tačno tri, sedam odnosno četrnaest dana pre polaska ukoliko Korisnik prekorači ograničenje za kupovinu koje je Avio prevoznik odredio uslovima propisanim za datu tarifu. Avio prevoznik može zahtevati da se avionska karta izda ranije. U tom slučaju Korisnik će dobiti neophodnu informaciju o roku za plaćanje na imejl adresu koja je u tom trenutku naznačena kao važeća.
  14. Ukoliko Korisnik za vreme procesa rezervacije Avionske karte dobije informaciju kako će odabirom date Avionske karte biti obavezan da prati datum leta direktno kod Prevoznika, to će da znači kako eSky neće obaveštavati Korisnika o takvoj promeni, te zato Korisnik mora samostalno da prati promene reda letenja i u skladu s tim na njih da reaguje. U slučaju da Korisnik od strane Prevoznika ne dobije relevantne podatke u vezi sa svojom rezervacijom, što može da rezultira nemogućnosti realizacije usluge, trebalo bi da neodložno kontaktira eSky kako bi se utvrdio status i mogućnost obavljanja odgovarajućih promena koje se odnose na datu rezervaciju.
 • § 9. USLUGA MultiLine (+Shield Zaštita)

  1. Opšte odredbe
   1. Let označen kao „MultiLine” dostupan je Korisnicima u Sistemu rezervacija i obuhvata najmanje dve avionske konekcije s presedanjem ili presedanjima, kod jednog ili više Prevoznika za koje izdate su odvojene karte. U ovom slučaju, svaki deo rute obuhvaćen zasebnom avio kartom smatra se odvojenom uslugom koja nije povezana sa ostalim po pitanju organizacije celog putovanja, i nije relevantno da li su odvojene karte izdate za usluge jednog ili više prevoznika („MultiLine”). Kombinacija letova koja je pronađena u Sistemu rezervacija u sklopu MultiLine usluge dalje u tekstu se naziva „Putovanje“.
   2. Kupovina MultiLine karata se odnosi na kupovinu više od jedne avionske karte koja obuhvata nekoliko letova s presedanjem ili presedanjima, za koje Korisnik dobija odvojene avionske karte kod jednog ili više avio prevoznika u okviru jedne iste transakcije u Sistemu rezervacija. Ukupan broj avionskih karata kupljenih za određeno Putovanje nije jedna vezana avionska karta za pojedinačne letove u okviru Putovanja.
   3. S obzirom da je MultiLine usluga realizovana na osnovu odvojenih avionskih karata, kod jednog ili više prevoznika unutar jednog Putovanja, Korisnik ima obavezu da proveri pravila prevoza prtljaga u okviru celog Putovanja, za svaki njegov deo, a takođe, da proveri koji su dokumenti potrebni za realizaciju usluga, uključujući vizu za ulazak u zemlju ili tranzitnu vizu koja je neophodna u državi u kojoj je realizovana usluga MultiLine ili u kojoj Korisnik ima presedanje.
   4. Korisnikova kupovina odvojenih avionskih karata za svaki let pokriven uslugom Multiline i činjenica da vreme za presedanje između dva pojedinačna leta može biti kratko (zavisno od parametara pretrage koje je naveo Korisnik i dostupnosti letova u Sistemu rezervacija) potencijalno može biti predmet rizika od otkaza, kašnjenja ili promene vremena leta i rezultirati nemogućnošću da se iskoristi naredna konekcija ili konekcije tokom Putovanja.
   5. Dostupnost usluge Multiline zavisi od dostupnosti karata za avionske konekcije odgovarajućih Prevoznika, kao i od kriterijuma koje je Korisnik sam namestio u Sistemu rezervacija.
   6. Ako se pored rezultata pretraživanja pojavi informacija o ponudi MultiLine, sve osobe koje putuju na temelju karata kupljenih u sklopu ovako označene ponude biće zaštićene putem eSky pomoći (“Shield Zaštita”) uz dodatnu, nepovratnu naknadu. To znači da nakon kupovine karata u sklopu ovog putovanja, Korisnici mogu dobiti pomoć od eSky-a na temelju dole navedenih uslova:
  2. Osnovi korišćenja Shield Zaštite:
   1. Korisnik može koristiti Shield Zaštitu ako je jedna od konekcija u sklopu Putovanja otkazana, ima kašnjenje ili pomereno vreme, što je za posledicu imalo Korisnikovu nemogućnost stizanja na planirano presedanje u sklopu Putovanja ili stizanja na odredište Putovanja.
   2. Ako Korisnik primi informaciju o otkazu, kašnjenju ili pomeranju vremena najmanje jedne od MultiLine konekcija, što za posledicu ima nemogućnost dovršetka Putovanja, Korisnik mora obavestiti eSky da ne može iskoristiti sledeću konekciju u sklopu Putovanja i pružiti informaciju o razlozima za to, i to pod sledećim uslovima:
    1. Ako Korisnik sazna za otkazivanje, odlaganje ili promenu rasporeda barem jedne od MultiLine veza više od 48 sati pre planiranog početka putovanja i ako će takav događaj rezultirati nemogućnošću Korisnika da ostvari putovanje, Korisnik ima pravo na korištenje usluge Shield Zaštite, pod uslovom da o tome odmah obavesti eSky telefonom ili e-poštom u roku od 24 sata od trenutka kada primi takvu informaciju.
    2. Ako Korisnik sazna za otkazivanje, odlaganje ili promenu rasporeda barem jedne od MultiLine veza manje od 48 sati pre planiranog početka putovanja i ako će takav događaj rezultirati nemogućnošću Korisnika da ostvari putovanje, Korisnik ima pravo koristiti uslugu Shield Zaštita, pod uslovom da o tome obavesti eSky telefonom ili e-poštom u roku od 12 sati od trenutka kada primi takvu informaciju i najmanje 8 sati pre planiranog početka putovanja.
    3. Ako Korisnik postane svestan otkazivanja, kašnjenja ili promene vremena barem jednog od povezanih letova MultiLine tokom putovanja, odnosno između pojedinačnih povezanih letova ili u toku presedanja na sledećoj deonici putovanja ili kasnije od 8 sati pre početka Putovanja može koristiti uslugu Shield Zaštita, pod uslovom da o tome odmah obavesti eSky, a najkasnije u roku od 1 sata od dobijanja takvih informacija, telefonom ili putem navedene e-mail adrese.
   3. Neobavještavanje eSky-a u gore navedenim rokovima rezultiraće nemogućnošću pokrivanja zadanog putovanja uslugom Shield Zaštite.
   4. Obaveštenja korisnika prihvataju se 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, samo putem namenskog telefonskog broja, navedenog u kartici “MultiLine” na web stranici eSky ((+1) 2014735488) i putem e-pošte, na multiline@esky.com. Korisnička podrška dostupna je na jeziku web stranice eSky na kojoj je usluga MultiLine kupljena ili na engleskom, zavisno od dostupnosti eSky konsultanta.
   5. Korisnik ima pravo na korišćenje Shield Zaštite samo ako iskaže neophodnu temeljitost koja se od njega može očekivati, u stizanju na svaku sledeću konekciju u sklopu Putovanja, čak i u slučaju da je došlo do otkazivanja, kašnjenja ili pomeranja vremena polaska za najmanje jednu od MultiLine konekcija, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, a takodje ukoliko nije izvršavao samostalno, bez znanja eSky, promena u dokumentima neophodnim za realizaciju Putovanja.
   6. U sklopu Shield Zaštite, ovlašćene strane zadržavaju pravo na proveru i određivanje vremena polaska i dolaska aviona, kao i vremena za presedanje između konekcija, putem sistema koje koristi eSky i na osnovi podataka koji se nalaze u sistemu rezervacija GDS ili na veb-sajtu www.flightstats.com.
  3. Obim podrške dostupne Korisniku preko Shield Zaštite:
   1. Nakon što primimo informaciju o otkazivanju, kašnjenju ili promeni rasporeda barem jedne od MultiLine veza, što rezultira nemogućnošću putovanja, od Korisnika koji ima pravo na korištenje Shield Zaštite, Korisnik će biti obavešten o svim dostupnim alternativnim vezama koji će mu omogućiti da stigne do odredišta putovanja (u daljem tekstu "Alternativna veza").
   2. Ako Korisnik propusti vezu kao rezultat otkazivanja, odlaganja ili promene rasporeda barem jedne od višelinijskih veza uključenih u putovanje, što rezultira nemogućnošću Korisnika da ostvari putovanje, Korisnik ima pravo da odabere:
    1. Alternativna veza dostupna u okviru usluge Shield Zaštite može se pružiti samo ako troškovi alternativne veze kojoj bi eSky bio podvrgnut ne prelaze vrednost veću od 1000 EUR ("Ograničenje") izraženo u valuti u kojoj je transakcija MultiLine napravljena.
    2. Ukoliko eSky ne dostavi alternativnu vezu do limita, Korisnik će imati pravo na povrat novca u iznosu ukupne vrednosti kupljenih avio-karata za potrebe putovanja s više linija, umesto pokrića troškova alternativne veze . Vrednost povrata ne uključuje vrijednost usluga osim avio karata kupljenih u sklopu usluge MultiLine (npr. troškovi kupljenih izleta, rezervacije hotela itd.). Kako bi primio povrat iznosa potrošenog na MultiLine kartu, Korisnik mora dostaviti dokaze koji potvrđuju da ga je otkazivanje, odlaganje ili promena rasporeda barem jedne od MultiLine veza sprečilo da završi putovanje. Ovi dokazi biće osnova za eSky da odluči može li se izvršiti povrat novca.
   3. Ako prekid putovanja izazvan otkazivanjem, kašnjenjem ili pomeranjem vremena polaska najmanje jedne od MultiLine konekcija traje više od 8 sati, duži je od prvobitno planiranog vremena Putovanja i delomično ili u potpunosti se poklapa sa noćnim satima (od 22:00 h do 6.00 h po lokalnom vremenu u kom je nastupio prekid Putovanja) i Korisnik je iskoristio mogućnost Alternativne konekcije, Korisnik će imati pravo na:
    1. jedno noćenje u hotelu realizovano preko eSky-a, a ako nije mogući smeštaj preko eSky-a, na refundaciju troškova smeštaja koji je Korisnik sam rezervisao u iznosu do 100 EUR po osobi, na osnovu priloženih dokumenata kojima se dokazuje plaćanje i realizaciju usluge od strane hotela.
    2. refundaciju troškova prevoza (po principu 4 osobe po taksiju) na relaciji od/do hotela/aerodroma u iznosu do 50 EUR, na osnovu priloženih dokumenata koji potvrđuju plaćanje i realizovanu uslugu prevoza.
    3. refundaciju troškova obroka do ukupno 25 EUR po osobi, na osnovu priloženih dokumenata koji potvrđuju da je plaćen obrok.
   4. U izuzetnim slučajevima, ako Korisnik nije u mogućnosti kontaktirati eSky u vezi otkazivanja, odlaganja ili promene rasporeda barem jedne od MultiLine veza, Korisnik ima pravo kupiti karte koje će mu omogućiti samostalno putovanje do odredišta. eSky će, na temelju dokaza korisnika koji potvrđuju nemogućnost kontaktiranja eSky-a, kao i dokumenta koji potvrđuje kupovinu takvih karata, vratiti vrednost ovih karata do vrednosti karata kupljenih u sklopu putovanja, ali ne više od Limita. eSky će ispitati sve takve izuzuetne slučajeve od slučaja do slučaja kako bi utvrdio je li zaista postojala nemogućnost da Korisnik obavesti eSky o gore navedenim problemima. Takve istrage će se sprovoditi na temelju svih dostupnih informacija i podataka o izvršenju putovanja, a na temelju njih će eSky odlučiti hoće li se izvršiti nadoknada.
   5. Kompletne naknade troškova nastalih i dokumentovanih od strane Korisnika bit će izvršene u skladu s obrascem plaćanja koji je odabrao Korisnik toekom rezervacije. U slučaju povrata koji se vrši direktno na račun korisnika navedenog u sistemu rezervacije, iznos povrata utvrđen kao deo usluge Shield Zaštite umanjuje se za sve iznose koje aviokompanije vraćaju korisniku direktno u određenim fazama usluge Shield Zaštite, do najviše vrednosti svih karata kupljenih u svrhu MultiLine putovanja.
   6. Povrat će se vršiti prema uslovima i u roku predviđenom od strane pojedinih prevoznika, stoga rok za povrat u sklopu usluge Shield Zaštite zavisi od datuma tih povrata od strane određenih prevoznika čije je usluge Korisnik koristio u sklopu MultiLinea.
   7. Shield Zaštita ne obuhvata bilo koje druge troškove koji mogu nastupiti kao posledica otkaza, kašnjenja ili pomeranja vremena poletanja najmanje jedne od MultiLine konekcija, a koje je Korisnik odlučio napraviti u sklopu Alternativne konekcije, konkretno troškove prevoza i obroka osim onih gore navedenih.
   8. Kako bi mogao koristiti Shield Zaštitu, od Korisnika se može zahtevati preduzimanje određene akcije koje mu navede eSky konsultant, npr. da se prijavi na određenom mestu na aerodromu kako bi regulisao formalnosti u vezi sa zamenom neiskorišćene karte i nastavkom Putovanja. Ukoliko se ne preduzme bilo koja od navedenih akcija, ne može se koristiti Shield Zaštitu.
   9. Shield Zaštita ne obuhvata zaštitom avionske konekcije realizovane u sklopu jedne avionske karte. Prevoznici koji realizuju ove letove potpuno su odgovorni za sve moguće problematične situacije u vezi sa njima. U takvom slučaju, Korisnik je dužan lično kontaktirati određenog Prevoznika ili avio kompaniju koja opslužuje određeno Putovanje. Bitno je za naglasiti, da se uslovi tarifa svakog od Prevoznika mogu razlikovati odredbama i uslovima realizacije Putovanja, zbog čega Korisnik je dužan svaki put proučiti iste. eSky ne preuzima odgovornost za bilo kakve neprijatnosti koje mogu zadesiti Korisnika u vezi s nepoštovanjem uslova tarife određenog Prevoznika.
   10. Ukoliko avio prevoznik i/ili aerodrom Korisniku osigura ili je u obvezi osigurati alternativnu konekciju ili druge usluge navedene u ovim Uslovima (kao što su prevoz, obroci), zaštita Shield Zaštita se ne primenjuje.
   11. Svaki gubitak prtljaga nastao zbog razloga koji nisu pod kontrolom eSky-a ne smatra se nemogućnošću da se nastavi Putovanje i za njega ne postoji mogućnost korišćenja Shield Zaštite.
   12. Korisnikova samostalna kupovina/zamena karte u sklopu Putovanja pokrivenog Shield Zaštitom, osim u situaciji opisanoj u 4. tački, onemogućuje Korisniku korišćenje Shield Zaštite.
   13. Shield Zaštita se ne primenjuje u slučaju otkazivanja, kašnjenja ili pomeranja vremena polaska najmanje jedne od MultiLine konekcija koje je bilo posledica štrajka zaposlenih ili bilo koje službe koja opslužuje avionske konekcije, bankrota avio kompanije, više sile, događaja koji je direktno povezan sa lokalnim ili međunarodnim ratnim sukobom ili koje je posledica terorističkog akta.
   14. Shield Zaštita se ne primenjuje u slučaju da Prevoznik vrši masovno otkazivanje letova, gde se masovnim otkazivanjem letova smatra situaciju, kad je Prevoznik otkazao ili planira otkazati najmanje 5 letova u jednom danu, koji su se nalazili u njegovom redu letenja.
   15. Korisnik ne može koristiti Shield Zaštitu po završetku Putovanja.
   16. Kako bi mogao koristiti Shield Zaštitu, Korisnik mora sarađivati sa eSky-om, konkretno priložiti sve dokumente i informacije koje od Korisnika zatraže eSky konsultanti u bilo kojoj fazi Putovanja, kao i po završetku Putovanja.
 • § 10. PAKETI LET+HOTEL

  1. U okviru usluga dostupnih preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra, Korisnici mogu da rezervišu bar dve različite vrste usluga, uključujući kupovinu barem Avionske karte i Hotelskog smeštaja, koje čine osnovu za zaključivanje ugovora o paket-aranžmanu između Korisnika i kompanije eSky („Ugovor“).
  2. Ugovor je zaključen samo ako su pružene usluge obuhvaćene ovom klauzulom, a pristanak na to daje se preko sistema za rezervaciju ili preko korisničkog centra. Potvrda o zaključivanju ovog ugovora i njegovih delova biće u posebnom dokumentu poslata na imejl adrese naznačene u sistemu za rezervacije ili preko korisničkog centra. U skladu s gorenavedenim, turoperator i korisnik se slažu da će se komunikacija u vezi sa sprovođenjem odredbi ove klauzule odigrati u elektronskom obliku, a trajni medij će biti imejl poruka i PDF dokumenti poslati Korisniku na ime potvrde usluge.
  3. Organizator putovanja za Korisnika koji bira pojedinačne usluge u skladu sa uslovima određenim u ovom članu Uslova je eSky.pl Spółka Akcyjna, sa sedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [PIB]: 9481987199, REGON 670140736, sa potpuno isplaćenim akcionarskim kapitalom u iznosu od 1 019 525.60 PLN.
  4. Organizator putovanja je dužan da pruži usluge navedene u ovom članu Uslova i Ugovoru, bez obzira na to da li ove usluge treba da pruži organizator putovanja ili drugi Pružalac usluga. eSky, u skladu s važećim zakonodavstvom, ograničava svoju odgovornost za nepružanje ili neodgovarajuće pružanje svojih usluga na trostruku vrednost paket-aranžmana za svakog Korisnika. Ovo ograničenje ne primenjuje se na štetu nanetu licima ili namerno prouzrokovanu štetu ili štetu izazvanu nemarnošću.
  5. Organizator putovanja će odmah pružiti pomoć Korisniku koji se nađe u teškoj situaciji, uključujući okolnosti u kojima je nemoguće obezbediti njegov povratak u zemlju kako je predviđeno Ugovorom usled neizbežnih i vanrednih okolnosti. Organizator putovanja snosi troškove nužnog smeštaja Korisnika, po mogućstvu one kategorije koja je precizirana u Ugovoru, za najviše 3 noćenja.
  6. Rezervacija usluga preciziranih u ovom članu Uslova obavlja se u skladu s parametrima i kriterijumima koje je pojedinačno naznačio Korisnik, a na osnovu kojih će u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra biti pružene odgovarajuće informacije o detaljima usluga i glavnim odlikama putnih usluga, pravima i obavezama Korisnika i organizatora putovanja.
  7. Organizator putovanja obaveštava korisnike da efikasnost pružanja određenih usluga koje su predmet Ugovora može zavisiti od komunikacije na službenom jeziku zemlje odredišta ili na engleskom jeziku.
  8. Detaljne informacije o pružanju usluga preko Sistema rezervacija navedene su u Aneksu 1. ovih Uslova.
  9. Detaljne informacije o pružanju usluga preko Korisničkog centra navedene su u Aneksu 4. ovih Uslova.
  10. Korisnik na koga se odnose usluge navedene u ovom članu Uslova zaštićen je od nesolventnosti organizatora putovanja prema odredbama Aneksa 1. i 4. ovih Uslova.
  11. Cena usluga iz ovog člana Uslova naznačena u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra uključuje cenu paket-aranžmana u koju su uračunate takse i, ukoliko je neophodno, sve dodatne naknade i drugi troškovi ili – ako se ne može razumno očekivati da se ovi troškovi izračunaju pre zaključenja Ugovora – obaveštenje o tipu dodatnih troškova koji mogu biti naplaćeni Korisniku.
  12. Povećanje cene je moguće samo kao direktna posledica sledećih promena:
   1. cene prevoza putnika usled promene cene goriva ili drugog izvora pogona;
   2. visine taksi i naknada za usluge uključene u ugovor o paket-aranžmanu koje su nametnuli subjekti koji ne učestvuju direktno u realizaciji paket-aranžmana, uključujući turističke takse, aerodromske naknade ili troškove za ukrcavanje i iskrcavanje u lukama i na aerodromima;
   3. visine kursa valute primenljive za dati paket-aranžman.
  13. Konačna cena predviđena Ugovorom ne može se uvećavati u periodu od 20 dana pre datuma početka pružanja usluga iz ovog člana Uslova.
  14. Korisnik može odustati od ugovora o paket-aranžmanu u bilo kom trenutku pre njegovog započinjanja, prilikom čega se od Korisnika može zahtevati da organizatoru putovanja plati odgovarajuću razumnu naknadu za odustajanje od Ugovora. Ako u Ugovoru nisu navedene naknade za odustajanje od Ugovora, iznos te naknade odgovaraće ceni paket-aranžmana umanjenoj za troškove ili prihod za koriščenje alternativnih putnih usluga. Na zahtev putnika, organizator putovanja će obrazložiti visinu naknade za odustajanje od Ugovora.
  15. U ugovoru za učešće u paket-aranžmanu može biti navedena naknada za odustajanje od Ugovora u iznosu koji zavisi od vremena kad je nastupilo odustajanje od Ugovora u periodu pre početka paket-aranžmana, od očekivanih ušteda troškova i očekivanih prihoda od alternativnog korišćenja putnih usluga o kojima je reč. Naknada se naplaćuje umanjenjem uplate koju je načinio putnik.
  16. Korisnik može odustati od Ugovora pre početka paket-aranžmana bez uzrokovanja dodatnih troškova u slučaju da se na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini dogode neizbežne i vanredne okolnosti koje imaju znatan uticaj na realizaciju paket-aranžmana ili prevoz putnika do odredišta. Korisnik može zahtevati samo povraćaj novca uplaćenog na ime paket-aranžmana, bez kompenzacije ili obeštećenja u vezi s pomenutim.
  17. Organizator ima pravo jednostrano izvršiti manje izmene uslova i odredbi Ugovora nakon što unapred obavesti Korisnika. Ostale promene koje se mogu izvršiti pre početka turističkog aranžmana, uključujući promenu glavnih elemenata turističkih usluga, nemogućnost ispunjavanja posebnih zahteva ili povećanje cena iznad 8% od ukupne cene turističkog aranžmana, sprovode se nakon prethodne dostave obaveštenja Korisniku, te prezentovanja dostupnih zamenskih usluga i pravila za njihovo sprovođenje.
  18. Organizator putovanja će refundirati gorepomenute naknade i uplate u roku od 14 dana od datuma prekida ugovora o učešću u turističkom aranžmanu.
  19. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uslova, Korisnik može, bez saglasnosti organizatora putovanja, preneti na osobu koja ispunjava uslove učešća u paket-aranžmanu sva svoja prava na učešće u tom paket-aranžmanu ako istovremeno ta ista osoba preuzme sve obaveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i ako Korisnik obavesti organizatora putovanja o navedenom u razumnom roku i preko trajnog medija za prenos informacija. Ukoliko prenos prava i preuzimanje dužnosti iziskuje dodatne troškove za organizatora putovanja, npr. troškove promene Korisnikovih podataka, organizator putovanja se obavezuje da ih prikaže putniku prilikom potraživanja plaćanja. Ovi troškovi moraju biti razumni i ne smeju premašiti stvarne troškove nastale kod organizatora putovanja kao posledica prenosa paket-aranžmana na drugo lice. Obaveštenja poslata najmanje 7 dana pre početka paket-aranžmana smatraće se u svakom slučaju poslatim u razumnom roku.
  20. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uslova, Korisnik je zaštićen obaveznim osiguranjem od telesne povrede (osiguranje od nezgode) i osiguranjem koje pokriva troškove medicinskog lečenja u slučaju da se usluge pružaju u inostranstvu. Detaljne informacije o ovom osiguranju mogu se pronaći na linkovima: Opšti uslovi osiguranja sa kartom proizvoda. Korisnik ima pravo da koristi dodatno osiguranje za usluge koje pruža eSky u opsegu koji je određen u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra.
  21. Organizator putovanja će obavestiti Korisnika o svim posebnim zahtevima koje je Korisnik naznačio i s kojima su se obe strane saglasile.
  22. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uslova Korisnik se obavezuje da će obavestiti organizatora putovanja o bilo kakvoj nedoslednosti koja se dogodila tokom sprovođenja paket-aranžmana.
  23. Reklamacije Korisnika koje se moraju razmotriti u skladu s odredbama navedenim u ovom članu Uslova podnose se po proceduri navedenoj u članu 18. (Reklamacije).
  24. Na ime Korisnika koji preko www.eSky.rs koristi usluge predviđene ovim članom Uslova, uplaćuje se odgovarajući doprinos u Turistički garantni fond i Fond za pomoć turizmu, u iznosu koji je u skladu s važećim zakonodavstvom.
  25. Osim ako u opisu objekta koji je Korisnik odabrao u sklopu ostvarivanja paket aranžamana nisu jasno naznačene informacije o prilagođenosti objekata za osobe sa invaliditetom, ove objekte ne treba smatrati prilagođenim za osobe sa invaliditetom.
 • § 11. DODATNE USLUGE

  1. U okviru usluga koje su dostupne preko Sistema rezervacija i Korisničkog centra, Korisnici mogu rezervisati dodatne usluge, koje podležu naknadama naznačenim u sklopu transakcije koja se vrši u Sistemu rezervacija i preko Korisničkog centra.
  2. Svaka usluga koju je odabrao i platio Korisnik, opisana u ovom članu i dostupna u Sistemu rezervacija, smatra se neodvojivim delom usluge za koju je rezervisana dodatna usluga.
  3. Servisni paket eSky-a (dalje u tekstu „Servisni paket“) je nerefundabilna naknada uvek u istoj visini koja se naplaćuje za najmanje jednu promenu avionske karte koja joj je sastavni deo, a koju Korisnik obavlja preko Korisničkog centra i koja je moguća u Sistemu rezervacija. Kupovinom Servisnog paketa Korisnik se oslobađa servisne naknade koju eSky naplaćuje po Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba da se promene uz već kupljenu kartu. Ukoliko prema uslovima tarife avio prevoznik naplaćuje naknadu za promene/povraćaj/posebne usluge, Korisnik je dužan da plati uslugu koju je označio avio prevoznik.
  4. Online check-in je dodatna usluga koja se naplaćuje i nerefundabilna je, koja dozvoljava Korisniku da se prijavi za let preko elektronskog sistema određenog avio prevoznika ukoliko ima kupljenu Avio kartu i ukoliko sistem transakcija dozvoljava takvu mogućnost. U okviru usluge onlajn čekiranja, generisana karta za ukrcavanje ili onlajn potvrda prijave se šalje na e-mail adresu koju je Korisnik naveo prilikom rezervacije, u roku koji omogućava pravilno korišćenje usluge prevoza. Kako bi mogao da se prijavi za let (obavi check in), neki avio prevoznici mogu zahtevati od Korisnika dodatne podatke, koji nisu navedeni u procesu rezervacije. Korisnik će obezbediti važeće kontakt podatke, kao što su imejl adresa i broj telefona, kako bi omogućio kontakt, a posebno neposredno pre poletanja. Nedostavljanje informacija o kontaktu, pružanje informacija za onlajn čekiranje manje od 48 sati pre planiranog polaska, pružanje zastarelih ili nepotpunih informacija, neodgovaranje na telefonske pozive eSky-a ili pružanje netačnih informacija za čekiranje može dovesti do toga da onlajn čekiranje bude onemogućeno i Korisnik može imati dodatne troškove na aerodromu koje odredi avio-kompanija ili može biti sprečen u odlasku. U slučaju promena u rezervaciji, od strane Avio kompanije ili na osnovu zahteva Korisnika direktno kod Avio kompanije, u slučaju kupovine usluge čekiranja onlajn, Korisnik je u obavezi odmah obavestiti eSky o izvršenim promenama. Ukoliko ne prosledi ove informacije, kompanija eSky neće moći pravilno da obavi uslugu Online prijavljivanja. Zbog svega gore navedenog, eSky neće biti odgovoran za nepravilno izvršavanje usluge Online prijavljivanja, uključujući i novonastale troškove te druge posledice koje iz toga proizlaze.
  5. U slučaju otkazivanja ili odlaganja leta, u sklopu analize podataka o Korisnikovom letu, eSky će radi naknade štete proslediti podatke o korisniku saradničkom pravnom subjektu, primera radi AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, koji će preduzeti tu radnju usključivo uz izričit pristanak Korisnika. U isto vreme, prema Uredbi Saveta EU br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Saveta, eSky obaveštava Korisnika da ima pravo da podnese zahtev za odštetu i da ga podnosi direktno avio kompaniji koja je upravljala letom kako bi (gde je primenljivo) dobio puno obeštećenje na koje putnik polaže pravo.
  6. AirHelp+ - dodatni servis dostupan svakom korisniku koji vrši rezervaciju putem Rezervacionog sistema ili Telefonskog pozivnog centra, koji omogućava asistenciju prilikom dobivanja kompenzacije u iznosu do 600 EUR za kašnjenje, otkazivanje ili prebukiranost leta, i naknadu troškova u iznosu do 6.000 EUR za neplanirane troškove izazvane kašnjenjem leta (hoteli, transport, avionske karte, obroci) koji su nastali u uslovima definisanim od strane pružaoca usluge, tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 detaljno opisano na https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMANI

  1. Korisnik koji koristi portal www.eSky.rs u dole navedenim situacijama kupuje povezane putničke usluge, koje se tumače kao kombinacija bar dve različite vrste turističkih usluga za isto putovanje ili odmor koje su obuhvaćene odvojenim ugovorima sa Dobavljačima. U isto vreme, nastanak povezanih putničkih usluga javlja se kad turistički preduzetnik olakša putnicima kupovinu turističkih usluga:
   1. tokom jedne posete njegovom prodajnom mestu ili jednog kontakta sa njegovim prodajnim mestom na kojem postoji mogućnost izbora i zasebnog plaćanja svake pojedinačne turističke usluge, ili
   2. dozvoljava kupovinu bar jedne dodatne turističke usluge ciljano od drugog turističkog preduzetnika, ukoliko ugovor sa ovim turističkim preduzetnikom nije sklopljen više od 24 sati nakon potvrde rezervacije prve turističke usluge.
  2. Turističke usluge se ne smatraju povezanim uprkos ispunjenju gore navedenih uslova u slučaju kombinacije ne više od jedne vrste turističke usluge (prevoz putnika, smeštaj bez noćenja koji nije sastavni deo prevoza putnika, najam automobila ili drugog prevoznog sredstva) sa jednom ili više turističkih usluga koje predstavljaju drugu uslugu koja se pruža putnicima i koja nije sastavni deo usluge: prevoz putnika, smeštaj bez noćenja koji nije sastavni deo prevoza putnika, iznajmljivanje motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva), ukoliko je vrednost ovih usluga manja od 25% ukupne vrednosti povezanih putničkih usluga i one se ne oglašavaju kao važan element ove veze, niti čine važan element ove veze iz drugih razloga. Uz to, ne smatraju se povezanim ni one turističke usluge koje traju kraće od 24 sata, osim ukoliko ne uključuju smeštaj.
  3. Detaljne informacije o kupovini usluga povezanih s putovanjem i pravima i obavezama koji proizlaze iz korišćenja tih usluga date su u Aneksu 2. i Aneksu 3. ovih Propisa.
  4. Na ime Korisnika koji preko www.eSky.rs koristi usluge predviđene ovim članom Uslova, uplaćuje se odgovarajući doprinos u Turistički garantni fond, u iznosu koji je u skladu s važećim zakonodavstvom.
 • § 13. OPŠTI USLOVI PREVOZA IATA

 • § 14. LINKOVI KA PROPISIMA AVIO KOMPANIJA

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELSKE REZERVACIJE

 • § 15. HOTELSKE REZERVACIJE

  1. eSky preko www.eSky.rs i Korisničkog centra propisuje pravila za usluge hotelskog smeštaja koji Dobavljači nude Korisnicima koji žele da koriste hotelski smeštaj.
  2. eSky nije ugovorna strana u ugovoru o pružanju hotelskog smeštaja niti u drugim povezanim ugovorima zaključenim preko Sistema rezervacija. Ugovorne strane u takvom ugovoru su svaki put Korisnik i konkretni Pružalac usluga naveden u ponudi, a koji pruža usluge koje su predmet tog ugovora.
  3. Ugovori zaključeni preko Sistema rezervacija sklapaju se i primenjuju na osnovu opštih odredbi ugovora s konkretnim Pružaocima usluga. Svi podaci iz ponude predstavljene u Sistemu rezervacija zasnovani su na podacima koje direktno pruža Dobavljač. Uslovi rezervacije hotelskog smeštaja koji nudi Dobavljač primenjuju se onako kako je navedeno u njegovom nalogu i u skladu s njegovim propisima – https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky Korisniku obezbeđuje:
   1. direktan pristup objektima koje nudi Dobavljač u zemlji ili inostranstvu,
   2. mogućnost slobodnog korišćenja usluga prilagođenih Korisniku dostupnih na www.eSky.rs.
  5. Pravila rezervacije hotelskog smeštaja i njegovog plaćanja:
   1. Rezervisanje Hotelskog smeštaja preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra koje Korisnik plaća, u smislu objektivne ponude, direktno Dobavljaču koji nudi objekat, bez plaćanja eSky-u
   2. Rezervisanje Hotelske usluge preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra koje Korisnik plaća, u smislu objektivne ponude, direktno eSky-u.
  6. Vrste rezervacije:
   1. Rezervacija bez garancije, koju Korisnik nije platio,
   2. Rezervacija s garancijom, koju je Korisnik platio ili su Korisnikovi podaci pozitivno procenjeni pod uslovima navedenim u ovim Uslovima.
  7. Mogućnost upita za rezervaciju Hotelskog smeštaja:
   1. Preko Sistema rezervacija dostupnog na www.eSky.rs i drugim veb-sajtovima koji pripadaju subjektima koji sarađuju sa eSky-em.
   2. Telefonskim konktaktom preko broja telefona koje je naveo Korisnički centar.
  8. Potvrđivanje narudžbine i cene:
   1. Na imejl adresu koju je naveo, Korisnik dobija potvrdu svog upita, u kojem se nalaze broj rezervacije, podaci o odabranom hotelskom smeštaju, ukupna cena usluge i odabrani metod plaćanja.
   2. Cena hotelske usluge izražena je u valuti odabranoj u formularu za naručivanje. U cenu usluge uključeni su konkretno: plaćanje za smeštaj, neto tarifa, PDV i sve druge takse i naknade, osim ako nije drugačije navedeno u Sistemu rezervacija ili u imejlu kojim se potvrđuje rezervacija.
   3. Ako uslovi za pružanje naručene usluge predviđaju da Korisnik plati eSky-u, eSky ne garantuje cenu smeštaja naznačenog u potvrdi rezervacije sve dok eSky ne primi uplatu, zbog uslova koje postavljaju Dobavljači.
   4. Pre obavljanja plaćanja Korisnik treba da proveri da li su svi podaci u primljenoj potvrdi ispravni.
  9. Naručivanje hotelskog smeštaja
   1. Korisnik može da plati hotelski smeštaj samo pod uslovom da su svi lični podaci uneti u Sistem rezervacija tačni. Pre potvrđivanja narudžbe, Korisnik je u obavezi da pročita i prihvati ove Uslove, kao i da pročita uslove za rezervaciju usluga koji se primenjuju za objekat koji je odabrao Korisnik a koji pruža te usluge.
   2. Po prijemu naloga za rezervaciju eSky može kontaktirati Korisnika radi provere Korisnikovih podataka i potvrđivanja ponude. Ako se s Korisnikom ne može stupiti u kontakt, eSky se ne može smatrati odgovornim ukoliko pružalac usluga ne prihvati rezervaciju u potpunosti u skladu sa sadržajem narudžbe, osim ako se rezervacija ne garantuje u smislu člana 15. stav 6. ovih Uslova.
   3. U ime Korisnika, eSky prenosi određenom Dobavljaču svaku rezervaciju/podnesak i s istom postupa kao sa izjavom o narudžbi.
   4. Pružalac usluge i Dobavljač imaju pravo na otkazivanje rezervacije ukoliko se Klijent ne javi u hotel koji pruža uslugu na datum započinjanja usluge. Vreme i uslovi tog otkazivanja naznačeni su u uslovima rezervacije objekta koji nudi datu uslugu.
  10. Rezervacija hotelske usluge podleže pravilima za otkazivanje koja su dostupna na veb-sajtu datog Dobavljača.
  11. U određenim situacijama eSky zadržava pravo da otkaže rezervacije bez garancije ukoliko nije u mogućnosti da stupi u kontakt s Korisnikom na broj telefona koji je ovaj obezbedio. Korisnik može napraviti rezervaciju s garancijom time što će obezbediti broj svoje platne kartice. Od Klijenta se može tražiti da pošalje skeniranu platnu karticu i lični dokument zajedno sa ispunjenim UCCF obrascem kako bi se mogla proveriti regularnost transakcije.
  12. Potencijalna potraživanja od strane Klijenta ili zahteve za nadoknadu pretrpljene štete treba uputiti odgovarajućim Dobavljačima. eSky odgovara samo za neodgovarajuće izvršenje posredničkih usluga.
  13. Uloga kompanije eSky i drugih saradničkih kompanija uključenih u obezbeđivanje osnovnog hotelskog smeštaja Dobavljača jeste u tome da Korisniku obezbede pristup direktim ponudama određenih Dobavljača.
  14. Međunarodna klasifikacija hotela zasnovana na sistemu zvezdica sadrži neobavezujuće informacije o datom hotelu. Informacije o hotelima dostupne u eSky-evom Sistemu rezervacija zasnovane su na subjektivnoj proceni datog hotela.

OSIGURANJE

 • § 16. OSIGURANJE

  1. Zavisno od usluge koju je Korisnik odabrao prilikom obavljanja rezervacije preko Sistema rezervacija ili telefonom preko Korisničkog centra, Osiguravač navedenog i od strane Korisnika odabranog osiguranja proizvoda je:
   • u slučaju ALL RISK Osiguranja troškova u slučaju otkazivanja putovanja, BASIC Osiguranja troškova u slučaju otkazivanja putovanja, Putničkog osiguranja za putovanja u inostranstvo, Putničkog osiguranja za putovanja u inostranstvo PLUS, Putničkog osiguranja za putovanja unutar države - Osiguravač je Inter Partner Assistance S.A podružnica u Poljskoj sa sedištem u Varšavi, ul. Giełdowa 1; 01 – 211 Warszawa upisano u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XXII Privredno odeljenje Nacionalnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000320749, s poreskim identifikacionim brojem (NIP):108-00-06-955, sa osnovnim kapitalom od 31 702 613,00 EUR, i to je podružnica inostranog Osiguravajućeg društva Inter Partner Assistance SA sa sedištem u Briselu, imejl adresa: claims@axa-assistance.pl (u daljnjem tekstu: „AXA Assistance”)
   • u slučaju Travel Protect osiguranja za putovanja u inostranstvo, Travel Protect osiguranja za putovanja unutar države, Travel Protect osiguranja za troškove odustajanja od putovanja u hitnim situacijama, Travel Protect putničkog osiguranja prtljaga - Osiguravač je Colonnade Insurance S.A. registrovan u Luksemburgu pod brojem: B 61605, glavno sedište: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, koje posluje u Poljskoj preko Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział, registrovano u Okružnom sudu za glavni grad Varšavu, XII odeljenje Nacionalnog sudskog registra (KRS), pod brojem 0000678377, Poreski identifikacioni broj (NIP): 1070038451, sa sedištem: ul. Prosta 67, 00-838 Varšava, sa u potpunosti uplaćenim osnovnim kapitalom koji iznosi 9 500 000 EUR, imejl adresa: info@colonnade.pl (u daljnjem tekstu: „Colonnade“)
  2. Agent osiguranja za Colonnade i AXA Assistance je We Care Insurance Sp. z o.o. sa sedištem u Katovicama (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje Nacionalnog sudskog registra, pod brojem KRS 0000751962, NIP [PIB]: 954-279-73-53, REGON: 381493361 sa osnovnim kapitalom od 5.000 PLN (isplaćenim u celosti), koji je kontrolor ličnih podataka kupca, u skladu sa pravilima i uslovima koje možete naći ovde.
  3. Agent djeluje na osnovu punomoći za obavljanje agencijskih usluga koje dodeljuje Osiguravač, čiji je sadržaj za Colonnade dostupan ovde, dok je za AXA Assistance dostupan ovde.
  4. eSky kao Ugovarač osiguranja obavlja sve faktičke i pravne radnje u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom ugovora o grupnom osiguranju, kako je definisano u ovim Uslovima, uključujući i sledeće:
   • u okviru grupnog osiguranja Colonnade i AXA Assistance obaveštava Korisnike o uslovima ugovora o grupnom osiguranju, Korisnike obaveštava o zaključivanju ugovora o grupnom osiguranju, o uslovima pristupanja ugovoru i njegovog raskidanja, predmetu i opsegu grupnog osiguranja i obavezama osiguranog Korisnika, osigurava potrebna dokumenta pre pristupanja grupnom osiguranju, uključujući u to i dokumente koji se odnose na pravila za obradu ličnih podataka i dokumenata koji potvrđuju opunomoćenje za delovanje u okviru pojedinih proizvoda osiguranja, kao i ugovaranja grupnog osiguranja, daje smernice o postupanju u slučaju događaja koji su obuhvaćeni ugovorom o grupnom osiguranju.
  5. Ugovarač osiguranja će osigurati Korisnicima sve neophodne informacije o rasponu usluga osiguranja preko Sistema rezervacija ili telefonski putem Korisničkog centra. Ugovarač osiguranja je obavezan da dostavi Korisniku uslove ugovora o grupnom osiguranju pre nego što osiguranik potvrdi saglasnost za finansiranje troškova premije osiguranja.
  6. Ugovor o grupnom osiguranju zaključuje se u zavisnosti od izbora proizvoda osiguranja za koje se Korisnik odluči:
   • u slučaju ALL RISK Osiguranja troškova u slučaju otkazivanja putovanja, BASIC Osiguranja troškova u slučaju otkazivanja putovanja, Putničkog osiguranja za putovanja u inostranstvo, Putničkog osiguranja za putovanja u inostranstvo PLUS, Putničkog osiguranja za putovanja unutar države - između AXA Assistance i eSky-a na račun Korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Osiguranje se osigurava u skladu sa Posebnim uslovima ALL RISK osiguranja u slučaju otkazivanja putovanja, Posebnim uslovima BASIC osiguranja u slučaju otkazivanja putovanja, Posebnim uslovima putničkog osiguranja za putovanje u inostranstvo, Posebnim uslovima putnog osiguranja za putovanje u inostranstvo PLUS, Posebnim uslovima putničkog osiguranja za putovanje unutar države, kao i načelima utvrđenim u Sistemu rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
   • u slučaju Travel Protect osiguranja za putovanja u inostranstvo, Travel Protect osiguranja za putovanja unutar države, Travel Protect osiguranja za troškove odustajanja od putovanja u hitnim situacijama, Travel Protect putničkog osiguranja prtljaga - između Colonnade i eSky-a na račun korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Obezbeđenje osiguranja osigurava se u skladu sa Opštim uslovima grupnog osiguranja Travel Protect za putovanja u inostranstvo, Opštim uslovima grupnog osiguranja Travel Protect za putovanja unutar zemlje, Opštim uslovima grupnog osiguranja Travel Protect za troškove u slučaju otkazivanja putovanja u vanrednim situacijama, Opštim uslovima grupnog osiguranja putnog prtljaga Travel Protect u okviru preciziranim u dole navedenom Pravilniku, kao i pod uslovima utvrđenim u Sistemu rezervacija ili telefonski putem Korisničkog centra.
  7. Sva dokumenta koja se odnose na pojedinačne proizvode osiguranja, uključujući u to i njihov opseg, dostupna su u Sistemu rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
  8. Dokument kojim se potvrđuje pristupanje ugovoru o osiguranju je, u zavisnosti od izbora proizvoda osiguranja, Sertifikat o osiguranju poslat Korisniku u elektronskom obliku nakon završetka procedure rezervacije u Sistemu rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
  9. Sertifikat o osiguranju, Opšti uslovi grupnog osiguranja Colonnade, Posebni uslovi i odredbe AXA Assistance te takođe sva druga dokumenta koja su Korisniku pružena na raspolaganje preko Sistema rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra u vezi s realizacijom usluga kupljenih preko Osiguravača, biće poslana na imejl adresu koju navede Korisnik.
  10. Pristup Korisnika grupnom osiguranju je dobrovoljno i uključuje pristanak na finansiranje troškova premije osiguranja. Korisnik traži procenu gore navedenih troškova odabirom jedne od opcija koje će mu biti predložene od strane Sistema rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra, unošenjem svih potrebnih podataka u personalizovan upitnik.
  11. Korisnik finansira troškove premije osiguranja nakon što unese tačne lične podatke u Sistem rezervacija. Pre pristupanja ugovoru o grupnom osiguranju, Korisnik je dužan da pročita i da prihvatiti ove Pravilnike i, u zavisnosti od odabranog proizvoda osiguranja, Opšte uslove osiguranja Colonnade ili Posebne uslove i odredbe AXA Assistance, kao i sva ostala dokumenta koji su stavljena na raspolaganje Korisniku preko Sistema rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
  12. Korisnik dobija potvrdu na imejl adresu koju je sam dostavio, uključujući, između ostalog, i broj rezervacije, informacije o ukupnoj ceni osiguranja i obliku plaćanja. Troškove koje ima Osiguranik izraženi su u valuti navedenoj u Sistemu rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
  13. Plaćanja koja se odnose na proizvode osiguranja vrše se pod uslovima utvrđenim u tački VII Pravilnika i u skladu s Opštim uslovima osiguranja Colonnade ili Posebnim uslovima i odredbama AXA Assistance.
  14. U slučaju priključivanju grupnom osiguranju preko interneta, potrošač ima pravo da iskoristi vansudsko rešavanje sporova i da podnese žalbu putem internet platforme Evropske Unije ODR, dostupne na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. OSTALE USLUGE KOJE NUDE SUBJEKTI KOJI KORISTE OGLASNI PROSTOR ESKY-A

  1. Iznajmljivanje automobila:
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora brendu rentalcars.com, koji pripada kompaniji TravelJigsaw Limited group, registrovanoj u Engleskoj i Velsu (pod brojem 05179829), sa sedištem u: 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, koja je posrednik u procesu rezervacije i pruža usluge prema vlastitim uslovima pružanja usluga dostupnim na www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Za svako vozilo naznačeni su posebni uslovi korišćenja i njih određuje subjekt koji pruža usluge. eSky pruža informacije o mogućnostima kupovine dodatnih usluga tokom prijema rezervacije telefonskim putem.
  2. Usluge transfera:
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora u korist Mozio, Inc., korporacije iz Delavera sa sedištem u 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 u Sjedinjenim Američkim Državama, koja pruža usluge pod uslovima navedenim u Opštim uslovima usluga ovog entiteta koji su dostupni na https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Posebne uslove u vezi sa transferima definišu subjekti koji direktno pružaju ove usluge, a uslovi su dostupni preko Mozio, Inc. eSky može obavestiti o mogućnosti kupovine dodatnih usluga tokom upravljanja rezervacijom putem telefona.
  3. Izleti i atrakcije
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora u korist GetYourGuide Deutschland GmbH sa sedištem na adresi Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin u Nemačkoj, koja pruža usluge pod uslovima navedenim u opštim uslovima usluga ovog entiteta, dostupnim na https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky može obavestiti o mogućnosti kupovine dodatnih usluga u okviru rezervacije turističkih atrakcija u saradnji sa GetYourGuide tokom telefonske usluge upravljanja rezervacijama ili drugim uslugama.

REKLAMACIJE

 • § 18 REKLAMACIJE

  1. Reklamacije se mogu uputiti u slučaju kad eSky neposredno ne izvršava usluge ili ih nepravilno izvršava, pri čemu je za izvršavanje tih usluga odgovoran sam eSky. Reklamacije se, takođe, mogu odnositi i na neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje usluga koje posredstvom eSky-a nude treća lica, pri čemu takva treća lica utvrđuju svoju odgovornost pojedinačno, i to nezavisno od eSky-a.
  2. Reklamacije koje se tiču rezervacija, kupljenih karata i drugih turističkih usluga mogu se uputiti direktno preko obrasca za reklamaciju dostupnog ovde ili u pismenoj formi na adresu sedišta eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Poland. Korisnik će biti obavešten o prijemu reklamacije i o njenom ishodu u roku od 30 dana od njenog prijema ili u roku koji je naveo turoperator ili drugi pružalac usluge.
  3. Odlukom koju je doneo eSky i koja je saopštena korisniku završava se reklamni proces koji sprovodi eSky. Ako je ishod reklamacije nezadovoljavajući, korisnik ima pravo da spor reši na sudu i uloži reklamaciju preko online platforme EU ODR, dostupne na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Kako bi se korisniku pružio supstancijalan i odgovarajući odgovor, reklamacije će biti razmotrene u zakonskim rokovima i odgovor će biti poslat na adresu koju je naveo korisnik na poljskom ili engleskom jeziku, a u zavisnosti od raspoloživosti eSky konsultanata na jeziku na kojem je reklamacija podneta.
  5. eSky ukazuje na to da će korisnik, u slučaju da se reklamacija tiče usluga koje pružaju drugi pravni subjekti, o tome biti informisan i da će dobiti informaciju o mogućnosti podnošenja reklamacije tom pravnom subjektu, ili će podneti takvu reklamaciju na osnovu odobrenja i saglasnosti korisnika ukoliko sadržaj reklamacije podnesene eSky-u opisuje omogućavanje podnošenja reklamacije pružaocu usluge. U slučaju da nema kontakt s korisnikom, eSky može samostalno postupiti u korisnikovu korist.

ZAVRŠNE ODREDBE

 • § 19. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Kompanija eSky zadržava pravo da jednostrano unosi izmene u sadržaj ovih Uslova, uz poštovanje pravila da za Klijenta važe Uslovi koje je prihvatio tokom postupka rezervacije, kao i da Klijenti imaju pristup arhiviranim verzijama Uslova. Pre same rezervacije, svaki Klijent dužan je da se upozna s Uslovima i drugim dostavljenim dokumentima u kojima se detaljno navode usluge i za njega su u svakom trenutku obavezujuće odredbe Uslova i iz dostavljenih dokumenata u kojima se detaljno navode usluge koje su važile u trenutku rezervacije i kupovine avio karata i drugih usluga dostupnih posredstvom veb sajta www.eSky.rs.
  2. U slučajevima koji nisu predviđeni ovim Uslovima, primenjuju se opšte odredbe poljskog zakonodavstva.
  3. Potrebno je istaći da se usluge dostupne u Sistemu rezervacija sastoje od obavljanja faktičkih radnji koje su u vezi s poručivanjem usluga Pružaoca usluga, a koje obavlja Korisnik; stoga su uslovi njihovog rezervisanja obavezujući za korisnika u trenutku kad ih prihvati Pružalac usluge – povraćaj novca ili otkazivanje mogući su samo ako je Pružalac usluge predvideo takvu mogućnost. Kad je reč o potrošačkim sporovima, postoji mogućnost korišćenja platforme European ODR (za elektronsko rešavanje sporova), koja je dostupna na adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. eSky nije odgovoran za štete koje je izazvao Korisnik ili su nanete Korisniku, ukoliko realizacija putovanja nije moguća usled bankrota, ili štrajka avio prevoznika, zaposlenih na aerodromu, železnici, kao i usled štete izazvane štrajkom zaposlenih u hotelu, ili više sile. Budući da je kompanija eSky subjekt, koji kao posrednik isključivo omogućava pristup Sistemu rezervacija, a ne pružalac samih usluga, kao ni savetodavac za usluge koje pruža treće lice, ne snosni odgovornost za nastale posledice.
  5. Kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje platne kartice, eSky zadržava pravo da sprovede dodatnu proveru tačnosti ličnih podataka nosioca platne kartice ili da potvrdi da se nosilac platne kartice koja se koristi u Sistemu rezervacija saglasio s plaćanjem date rezervacije.
  6. Primenljivo pravo za poslove izvršene putem eSky je Poljsko pravo.
  7. Bez obzira na izbor Poljskog prava kupac ima pravo na zaštitu na osnovi propisa koji ne mogu da se isključe putem ugovora na temelju propisa merodavnog prava za mesto običnog boravka kupca (odnosno države domene preko koje je posao izvršen).

POLITIKA U VEZI SA POVLAČENJEM IZ UGOVORA

 • § 20. POLITIKA U VEZI SA POVLAČENJEM IZ UGOVORA

  1. U skladu sa odredbama iz ovih Uslova, mi, eSky, potvrđujemo mogućnost povlačenja iz ugovora sklopljenog s Korisnikom koji koristi usluge kompanije eSky, posredstvom Sistema rezervacija ili Korisničkog centra na osnovu člana 27. Zakona o potrošačkim pravima od 30. maja 2014. godine (u daljem tekstu: Zakon).
  2. Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona, Korisnik nema pravo na povlačenje iz ugovora sklopljenog na daljinu ako je preduzetnik u potpunosti izvršio datu uslugu uz izričitu saglasnost klijenta koji je pre započinjanja pružanja usluge obavešten o tome da nakon njenog pružanja gubi svoje pravo na povlačenje iz ugovora.
  3. Imajući u vidu prethodno navedeno, pre započinjanja pružanja usluga navedenih u ovim Uslovima, eSky navodi da Korisnik koji je zaključio ugovor na daljinu za pružanje ovih usluga nema pravo na povlačenje iz ugovora bez navođenja ikakvog razloga i bez snošenja troškova u okviru roka od 14 dana od zaključenja datog ugovora, a s obzirom na potpuno pružanje usluga od strane eSky.pl S.A. u vidu trećeg lica za pružanje usluga rezervacija (na izričit zahtev Korisnika). U takvim slučajevima, na ime plaćene naknade za usluge nije moguć povraćaj novca. Ukoliko subjekti koji pružaju usluge, u slučaju povlačenja iz ugovora, dozvoljavaju povraćaj dela novca ili celokupnog novčanog iznoza za svoje usluge, klijent će o ovoj činjenici biti izričito obavešten.

BILTEN

 • § 21. USLUGA BILTENA

  1. Svaki Korisnik može da postane pretplatnik na bilten ukoliko da saglasnost za dobijanje marketinških ili informacija vezanih za prodaju, u skladu s članom 10 stav 2, zakona od dana 18. jula 2002. o pružanju usluga elektronskim putem, uz pomoć eSky-evih kanala za komunikaciju, to jest, da bi se omogućilo slanje informacija prodajnog ili marketinškog karaktera na adresu elektronske pošte Korisnika, te takođe informacijama o novim ponudama i promocijama koje su dostupne od strane Pružaoca usluga.
  2. Saglasnost se potvrđuje preko dozvoljavanja pristupa svojoj elektronskoj adresi na odgovarajućem mestu na internet stranici www.eSky.rs za vreme rezervacije u transakcijskom procesu ili tokom registracije naloga u “Tvom nalogu” preko izbora odgovarajućeg kvadratića (checkboxa) u cilju dobijanja prodajnih i marketinških informacija.
  3. Grafički elementi i sadržaj biltena čine predmet autorskih prava nad imovinom ili drugih zakona o intelektualnoj svojini, kao i zakonima o zaštiti industrijske svojine, koje pripadaju davaocu usluga ili trećim osobama i podležu zakonskoj zaštiti. Nezakonito kopiranje, modifikacija i korištenje bez saglasnosti Uslugodavca može značiti kršenje prava.
  4. Usluga pretplate na bilten je besplatna i dostupna svakom Korisniku koji je izrazio saglasnost da dobija ovaj bilten.
  5. Korisnik može da povuče saglasnost za dobijanje biltena kad podnese zahtev eSky-u preko elektronskog obrasca koji je dostupan na internet stranici www.eSky.rs ili preko otkazivanje pretplate na način što će kliknuti na odgovarajući link u poruci koja sadrži bilten.
  6. U trenutku deaktivacije biltena, Uslugodavac će prestati da šalje marketinške sadržaje na adresu elektronske pošte Korisnika. Korisnik može da se pretplati na uslugu biltena ponovo u svakom trenutku.

ANEKSI

 • Aneks 1.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU, AKO JE MOGUĆE KORIŠĆENJE HIPERLINKOVA

  • Kombinacija ponuđenih usluga predstavlja paket-aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302. U tom smislu, na vas se primenjuju prava iz svih zakonskih propisa EU koji važe za paket-aranžmane. eSky je u potpunosti odgovoran za pravilnu realizaciju celog paket-aranžmana. Osim toga, a shodno zakonskim propisima, eSky je pružio obezbeđenje kojim osigurava povraćaj vašeg novca i, ako je prevoz sastavni deo paket-aranžmana, vaš povratak u zemlju u slučaju da eSky dospe pod stečaj.
  • Dodatne informacije o najvažnijim pravima potvrđuju se u skladu sa Direktivom (EU) 2015/2302.
  • Najvažnija prava prema Direktivi (EU) 2015/2302:
   • Pre samog zaključenja ugovora o učešću u paket-aranžmanu putnici će dobiti sve potrebne informacije o datom paket-aranžmanu.
   • Za pravilnu realizaciju svih ugovorenih turističkih usluga uvek je odgovoran najmanje jedan preduzetnik.
   • Putnici dobijaju broj telefona za slučaj nužde ili podatke za kontakt sa organizatorom putovanja ili putničkom agencijom.
   • U razumnom vremenskom roku putnici svoje putovanje mogu preneti i na neko drugo lice, uz eventualno plaćanje dodatnih troškova.
   • Cena paket-aranžmana može biti povećana samo u slučaju porasta određenih troškova (npr. troškovi goriva), što je izričito predviđeno u samom ugovoru; do ovog povećanja ni u kom slučaju ne može doći u periodu od 20 dana pre započinjanja paket-aranžmana ili kraćem vremenskom roku. U slučaju da porast cene prelazi 8% od cene paket-aranžmana, putnik ima pravo na raskid Ugovora. Ako organizator putovanja zadržava pravo da poveća cenu, putnik ima pravo na smanjenje cene u slučaju da dođe do smanjenja odgovarajućih troškova.
   • Putnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida i da dobiju povraćaj celokupno uplaćenog iznosa ako dođe do značajne izmene nekog od suštinskih elemenata putovanja, koji se ne odnosi na samu cenu. Ako organizator putovanja otkaže plaćanja pre započinjanja putovanja, putnici imaju pravo na povraćaj novca i, kad je potrebno, na nadoknadu štete.
   • U izuzetnim okolnostima – na primer, usled postojanja ozbiljnih bezbednosnih problema na konačnom odredištu koji se mogu odraziti na paket-aranžman – pre započinjanja paket-aranžmana, putnici mogu raskinuti ugovor bez snošenja bilo kakvih troškova u pogledu njegovog raskida.
   • Osim toga, uz odgovarajuću i pravičnu naknadu, putnici u bilo kom trenutku pre započinjanja paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor.
   • Ako, nakon započinjanja paket-aranžmana, značajni elementi datog paket-aranžmana ne mogu biti obezbeđeni u skladu s datim ugovorom, putniku se bez dodatnih troškova nude odgovarajuće alternativne usluge. Ako usluge nisu pružene u skladu s datim ugovorom, čime se u značajnoj meri utiče na realizaciju datog paket-aranžmana i ako organizator putovanja propusti da otkloni dati problem, putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida ugovora.
   • Putnici imaju pravo i na umanjenje cene ili nadoknadu štete u slučaju nerealizacije ili neprimerene realizacije paket-aranžmana.
   • U slučaju nastalih poteškoća, organizator putovanja je u obavezi da putniku ukaže potrebnu pomoć.
   • U slučaju da organizator putovanja dospe pod stečaj, vrši se povraćaj uplaćenih iznosa. Ako organizator putovanja dospe pod stečaj po započinjanju paket-aranžmana, a paket-aražmanom je obuhvaćen i prevoz, putnicima se obezbeđuje povratak u matičnu zemlju.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene usled dospevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vreme 7.30 – 15.30).
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je preneta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.
 • Aneks 2.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA U SLUČAJU KAD SE TRGOVAC KOJI OMOGUĆAVA POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMAN PREKO INTERNETA U SMISLU ČLANA 6. STAV 1. TAČKA 1. ZAKONA RAZLIKUJE OD PREVOZNIKA KOJI PRODAJE POVRATNU KARTU

  • Ako nakon izbora jedne putničke usluge i plaćanja za nju preko eSky-a rezervišete i dodatne putničke usluge za svoje putovanje ili odmor, NEMATE pravo na pogodnosti koje se primenjuju na paket-aranžmane prema Direktivi (EU) 2015/2302.
  • U tom smislu, eSky neće biti odgovoran za pravilnu realizaciju tih dodatnih putničkih usluga. U slučaju eventualnih problema molimo da stupite u kontakt sa odgovarajućim pružaocem usluge. Međutim, ako dodatne putničke usluge rezervišete tokom jednovremene posete stranici za rezervacije eSky-a, putničke usluge postaju sastavni deo povezanog turističkog aranžmana. U tom slučaju eSky, kao što se nalaže pravom EU, na raspolaganju ima odgovarajuću zaštitu za povraćaj novčanih sredstava plaćenih eSky-u za usluge koje nisu izvršene usled stečaja eSky-a. Imajte na umu da se ovim ne vrši povraćaj novca u slučaju da drugi odgovarajući pružalac usluga dospe pod stečaj.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene usled dospevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vreme 7.30 – 15.30).
   Napomena: Ovim pokrićem od stečaja nisu obuhvaćeni ugovori sa ugovornim stranama koje nisu eSky, a koji se mogu izvršavati nezavisno od stečaja eSky-a.
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je preneta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putničkim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.
 • Aneks 3.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA U SLUČAJU KAD SE TRGOVAC KOJI OMOGUĆAVA POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMAN PREKO INTERNETA U SMISLU ČLANA 6. STAV 1. TAČKA 2. ZAKONA RAZLIKUJE OD PREVOZNIKA KOJI PRODAJE POVRATNU KARTU

  • Ako dodatne putničke usluge za svoje putovanje ili odmor rezervišete preko ovog linka/ovih linkova, NEMATE pravo na pogodnosti koje se primenjuju na paket-aranžmane prema Direktivi (EU) 2015/2302.
  • U tom smislu, eSky neće biti odgovoran za pravilnu realizaciju tih dodatnih putničkih usluga. U slučaju eventualnih problema molimo da stupite u kontakt sa odgovarajućim pružaocem usluge. Međutim, ako bilo koje dodatne putničke usluge rezervišete posredstvom ovog linka/ovih linkova u roku ne dužem od 24 časa nakon prijema potvrde od eSky-a, te usluge postaju sastavni deo povezanog turističkog aranžmana. U tom slučaju eSky, kao što se nalaže pravom EU, na raspolaganju ima odgovarajuću zaštitu za povraćaj novčanih sredstava plaćenih eSky-u za usluge koje nisu izvršene usled stečaja eSky-a. Imajte na umu da se ovim ne vrši povraćaj novca u slučaju da drugi odgovarajući pružalac usluga dospe pod stečaj.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene usled dospevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vreme 7.30 – 15.30).
  • Napomena: Ovim pokrićem od stečaja nisu obuhvaćeni ugovori sa ugovornim stranama koje nisu eSky, a koji se mogu izvršavati nezavisno od stečaja eSky-a.
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je preneta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putničkim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.
 • Aneks 4.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU, AKO KORIŠĆENJE HIPERLINKOVA NIJE MOGUĆE

  • Kombinacija ponuđenih usluga predstavlja paket-aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302. U tom smislu, na vas se primenjuju prava iz svih zakonskih propisa EU koji važe za paket-aranžmane. eSky je u potpunosti odgovoran za pravilnu realizaciju celog paket-aranžmana. Osim toga, a shodno zakonskim propisima, eSky je pružio obezbeđenje kojim osigurava povraćaj vašeg novca i, ako je prevoz sastavni deo paket-aranžmana, vaš povratak u zemlju u slučaju da eSky dospe pod stečaj.
  • Dodatne informacije o najvažnijim pravima potvrđuju se u skladu sa Direktivom (EU) 2015/2302.
  • Najvažnija prava prema Direktivi (EU) 2015/2302:
   • Pre samog zaključenja ugovora o učešću u paket-aranžmanu putnici će dobiti sve potrebne informacije o datom paket-aranžmanu.
   • Za pravilnu realizaciju svih ugovorenih turističkih usluga uvek je odgovoran najmanje jedan preduzetnik.
   • Putnici dobijaju broj telefona za slučaj nužde ili podatke za kontakt sa organizatorom putovanja ili putničkom agencijom.
   • U razumnom vremenskom roku putnici svoje putovanje mogu preneti i na neko drugo lice, uz eventualno plaćanje dodatnih troškova.
   • Cena paket-aranžmana može biti povećana samo u slučaju porasta određenih troškova (npr. troškovi goriva), što je izričito predviđeno u samom ugovoru; do ovog povećanja ni u kom slučaju ne može doći u periodu od 20 dana pre započinjanja paket-aranžmana ili kraćem vremenskom roku. U slučaju da porast cene prelazi 8% od cene paket-aranžmana, putnik ima pravo na raskid Ugovora. Ako organizator putovanja zadržava pravo da poveća cenu, putnik ima pravo na smanjenje cene u slučaju da dođe do smanjenja odgovarajućih troškova.
   • Putnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida i da dobiju povraćaj celokupno uplaćenog iznosa ako dođe do značajne izmene nekog od suštinskih elemenata putovanja, koji se ne odnosi na samu cenu. Ako organizator putovanja otkaže plaćanja pre započinjanja putovanja, putnici imaju pravo na povraćaj novca i, kad je potrebno, na nadoknadu štete.
   • U izuzetnim okolnostima – na primer, usled postojanja ozbiljnih bezbednosnih problema na konačnom odredištu koji se mogu odraziti na paket-aranžman – pre započinjanja paket-aranžmana, putnici mogu raskinuti ugovor bez snošenja bilo kakvih troškova u pogledu njegovog raskida.
   • Osim toga, uz odgovarajuću i pravičnu naknadu, putnici u bilo kom trenutku pre započinjanja paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor.
   • Ako, nakon započinjanja paket-aranžmana, značajni elementi datog paket-aranžmana ne mogu biti obezbeđeni u skladu s datim ugovorom, putniku se bez dodatnih troškova nude odgovarajuće alternativne usluge. Ako usluge nisu pružene u skladu s datim ugovorom, čime se u značajnoj meri utiče na realizaciju datog paket-aranžmana i ako organizator putovanja propusti da otkloni dati problem, putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida ugovora.
   • Putnici imaju pravo i na umanjenje cene ili nadoknadu štete u slučaju nerealizacije ili neprimerene realizacije paket-aranžmana.
   • U slučaju nastalih poteškoća, organizator putovanja je u obavezi da putniku ukaže potrebnu pomoć.
   • U slučaju da organizator putovanja dospe pod stečaj, vrši se povraćaj uplaćenih iznosa. Ako organizator putovanja dospe pod stečaj po započinjanju paket-aranžmana, a paket-aražmanom je obuhvaćen i prevoz, putnicima se obezbeđuje povratak u matičnu zemlju.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene usled dospevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vreme 7.30 – 15.30).
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je preneta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.