Meni

Opšte informacije

Opšti uslovi

 1. OPŠTE INFORMACIJE

  1. Ovi Opšti uslovi određuju pravila korišćenja "Sistema rezervacija" usluga trećih lica koje se nude u okviru servisa www.esky.rs i u okviru Telefonskog Korisničkog Centra, tj. usluga: Rezervacija Avionskih Karata, Hotelskih Usluga, Turističkih Paketa i pružanje Korisnicima sadržaja prilagođenog njihovoj lokaciji putem geolokacije.
  2. Operator sistema je eSky.pl Deoničarsko Društvo sa sedištem u Radomu, ul. Pl. Jagiellonski 8 Okružni Sud za grad Varšavu, XIV Komercijalni Odsek Državnog Sudskog Registra sa brojem KRS (poljski Državni sudski registar) 0000383663, NIP (poljski Porezni identifikacioni broj) 948-19-87-199, REGON (poljski Registar nacionalne privrede) 670140736, osnovni kapital 990 471,00 PLN unesen u celini, koji pruža korisniku isključivo usluge rezervisanja i informisanja, u daljem tekstu eSky.
  3. U određenim situacijama koje su posebno naznačene tokom transakcije, usluge može pružati kompanija povezana sa eSky-om, primera radi kompanija SC eSky Travel Search SRL (eSky Travel Search) sa sedištem u Bukureštu, Calea Vacaresti br. 391, Poslovna zgrada Sun Plaza, ulaz B, 3. sprat, poštanski broj 040069, sektor 4, što je potvrđeno u dokumentima koji se tiču usluga prilagođenih za Korisnika.
  4. Uslov za korišćenje Sistema rezervacija i Telefonskog Korisničkog Centra, za koji su telefonski brojevi navedeni na sajtu www.esky.rs, je prihvatanje svih niže navedenih Opštih uslova. Prihvatanje je izjava volje i stvara zakonsku obavezu između Korisnika i eSky.
  5. Korisnik ima pravo na besplatno kopiranje, reprodukciju i snimanje sadržaja ovih Opštih uslova bez mogućnosti komercijalne upotrebe.
 2. DEFINICIJE

  Dolje navedeni termini označavaju:

  1. Sistem Rezervacija je dostupan preko sajta www.esky.rs i Telefonskog Korisničkog Centra - programe koja omogućuje korisniku pretraživanje i naručivanje:
   1. letova unutar države i međunarodnih letova za dovoljno definisani par gradova i vršenje procene ovih letova kao i zakupa avionske karte,
   2. mogućnost korišćenja hotelskih usluga u dovoljno izabranom gradu (država i inostranstvo), u dovoljno izabranom periodu uz istovremenu mogućnost procene usluga i njihove narudžbe (hotelska rezervacija),
   3. mogućnost prilagođavanja saveta odnosno usluga preko sistema informisanja Korisnika uz upotrebu lokacije (geolokacija zasnovana na identifikaciji veze IP adrese računara i podataka koje deli internet pregledač).
  2. Korisnik - lice koje koristi Sistem Rezervacija, Telefonski Korisnički Centar. Korisnik se može takođe nazvati Klijent, Primalac, Putnik.
  3. "Low Cost" avio kompanije - avio kompanije navedene u točki II Opštih uslova Avionskih Karata. PAŽNJA! "Low Cost" avio kompanije NE PODLEŽU opštim uslovima prevoza koji se nalaze u IATA propisima. Pojedine avio kompanije podležu odnosno opštim uslovima navedenim u točki II II Opštih uslova Avionskih Karata. Posebni opšti uslovi koji se odnose na pružane usluge obavezuju takođe u slučaju usluga nuđenih od strane organizatora turističkih događaja i čarter letova za koje se Korisnik informiše i koja mora da primi do znanja pre izvršenja rezervacije.
  4. Elektronski platni instrument - svaki platni instrument uključujući ovaj s pristupom novčanim sredstvima na daljinu, koji omogućuje plaćniku vršenje transakcija upotrebom elektronskih nosioca informacija ili elektronsku identifikaciju vlasnika neophodnu za vršenje transakcija, posebno instrument elektronskog novca ili platnu karticu.
  5. Platna kartica - kartica koja identificira izdavaoca i ovlašćenog vlasnika, koja daje pravo vršenja plaćanja a u slučaju kad je ju izdala banka ili institucija u skladu sa zakonom ovlašćena za odobravanje kredita, takođe plaćanja uz upotrebu kredita, prema poljskom Zakonu o bankama čl. 4., sekcija 1., točka 4. od 29. augusta 1997. godine.
 3. OPŠTE ODREDBE

  1. Ovaj dokument određuje pravila koja su zakonska osnova korišćenja Sistema Rezervacija i Telefonskog Korisničkog Centra.
  2. Svaki Korisnik ima obavezu da u trenutku kad počinje radnje u cilju korišćenja Sistema Rezervacija mora da se pridržava ovog Opštih uslova.
  3. Rezervacija i kupovina pojedinih proizvoda nuđenih od strane trećih lica a dostupnih u Sistemu Rezervacija je pojedina transakcija i podleže uslovima određenim od strane ovih subjekata. Kupovina svakog proizvoda podleže detaljnim uslovima navedenim pod točkama od VII do IX ovog Opštih uslova.
 4. ODGOVORNOST KORISNIKA ZA KORIŠĆENJE SISTEMA REZERVACIJA

  1. Korisnik potvrđuje da ima punu sposobnost i sposobnost ugovaranja pravno obavezujućih obaveza.
  2. Korisnik potvrđuje da će da koristi Sistem u cilju slanja zahteva za rezervaciju, kupovine avionske karte i rezervisanja kao i kupovine dostupnih usluga navedenih u ovim Opštim uslovima i drugih dostupnih u servisu usluga isključivo na način u skladu s obavezujućim zakonom izbegavajući bilo koje van zakonske radnje.
  3. Zabranjeno je da Korisnik šalje zahtev za rezervaciju koristeći lažno ili nečije drugo prezime te da vrši plaćanje za rezervisane avionske karte ili druge usluge lažnom ili nečijom drugom kreditnom karticom bez saglasnosti vlasnika kartice. Takvi postupci će se odmah prijavljivati odgovarajućim organima za sprovođenje zakona.
  4. Sledi da je korisnik obavešten o zahtevima konkretne države, odnosno države za koju kupuje avionsku kartu, ili  rezerviše hotelski smeštaj. Korisnik je u obavezi da nabavi svu potrebnu dokumentaciju i vize za putovanje. Turistička agencija eSky ne snosi odgovornost u slučaju da je putovanje, ili korišćenje ostalih korisničkih usluga otkazano zbog nevalidnosti ličnog dokumenta, vize, ili bilo koje druge dokumentacije, tražena od strane zakonske regulative konkretne države.
 5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  1. eSky informiše da u sledećem trenutku posle dobivanja rezultata pretraživanja u Sistemu ili drugim sistemima pretraživanja karata ili rezervacija usluga se mogu pojaviti drugačije ponude iste usluge trećeg subjekta od onih prethodno pronađenih u Sistemu. Dobivanje rezultata pretraživanja, ukoliko nije odmah potvrđeno izvršenjem i plaćanjem Rezervacija u Sistemu Rezervacija ne stvara na strani Kupca zahtev za sklapanje ugovora posredovanja u prodaji karata ili kupovine drugih usluga kod subjekta koji vrše usluge naručene u Sistemu Rezervacija.
 6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

  U svim pitanjima koja se tiču sigurnosti ličnih podataka Korisnika i svih ostalih posetilaca veb-sajta www.esky.rs postupa se po politici o zaštiti privatnosti, koja je dostupna na: https://www.esky.rs/politika-privatnosti

 7. AVIONSKE REZERVACIJE, KUPOVINA KARTE, NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVLJANJE AVIONSKE KARTE

  Pravila rezervacije, kupovine, načini plaćanja i dostavljanja avionske karte sadrže Opšti uslovi avionskih karata.

 8. SLANJE ZAHTEVA I REZERVACIJE HOTELSKIH USLUGA, NAČINI PLAĆANJA

  Pravila slanja zahteva i rezervacija hotelskih usluga, načine plaćanja sadrže Opšti uslovi hotelskih rezervacija.

 9. IZDAVANJE FAKTURA I NAČIN DOSTAVLJANJA

  1. Za usluge kupljene u eSky putem internetske stranice www.esky.rs ili Telefonskog Korisničkog Centra izdaje se elektronska faktura. Kupovinom i prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik se slaže da dobiva elektronske fakture u skladu sa člankom 2. točka 32. odnosno do čl. 106. sekcija 1. poljskog zakona od 11. marta 2004. godine o porezu na robu i usluge (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. g. Br. 177., točka 1054. sa kasnijim izmenama).
  2. Elektronske fakture za usluge će se dostavljati na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija ili navedenu tokom postupka kupovine preko Telefonskog Korisničkog Centra.
  3. U slučaju rezervisanja usluga za više od jednog Korisnika, ako se ne navede kupac za kojeg treba izdati fakturu, izdaće se ona za prvog Korisnika kojeg podaci su navedeni u rezervaciji za više osoba i poslata na adresu elektronske pošte navedenu tokom rezervacije.
  4. Opšti uslovi pojedinih usluga mogu da sadrže posebne uslove izdavanja faktura.
 10. REKLAMACIJE

  1. Reklamacije u okviru izvršenih rezervacija i kupovine karata kao i drugih turističkih usluga mogu se podnositi u pismenom obliku u eSky kancelariji, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katovice, Poljska ili putem elektronske pošte na adresu: primedbe@esky.rs. Prijem reklamacije i rezultat njenog razmatranja eSky će javiti Kupcu u roku od 21 dana od dostavljanja ili u roku koji je naveo organizator turističkih događaja ili drugi pružalac usluga.
  2. eSky navodi da u slučaju kada se podnesena reklamacija odnosi na usluge koje pružaju drugi subjekti, obavestiće Korisnika o tome navodeći istovremeno mogućnost podnošenja reklamacije kod ovog subjekta ili će podneti takvu reklamaciju s ovlašćenjem i u dogovoru s Korisnikom kada u sadržaju reklamacije podnesene u eSky navedene su informacije koje omogućuju reklamaciju kod subjekta koji pruža usluge. U slučaju nedostatka kontakta s Korisnikom, npr. nepojavljivanjem na aerodromu, eSky može sam da preuzme radnje u korist Korisnika.
 11. POLITIKA ODUSTANKA OD UGOVORA

   1. Ova politika određuje uslove odustanka od ugovora između Korisnika koji upotrebljava Sistem rezervacija ili Telefonski korisnički servis u smislu Opštih uslova eSky.pl S.A. (www.esky.rs/opsti-uslovi), u daljem tekstu Opšti uslovi, o kojem se pravu pominje u čl. 27 poljskog Zakona o zaštiti potrošača od 30. maja 2014. godine, u daljem tekstu Zakon.
   2. Na osnovi čl. 38. t. 1. Zakona, pravo na odustanak od ugovora sklopljenog na daljinu ne odnosi se na ugovore o pružanju usluga ako je trgovac u potpunosti izvršio uslugu s izričitom saglasnošću potrošača koji je bio obavešten, pre početka usluge, da će izgubiti pravo na povlačenje nakon njenog izvršenja.
   3. Uzimajući u obzir gore navedeno, eSky.pl S.A. pre početka pružanja usluga određenih u Opštim uslovima obavešćuje da Korisnik, koji je sklopio ugovor na daljinu o pružanju ovih usluga, nema pravo na odustanak od ugovora bez navođenja razloga i bez snošenja troškova u roku od 14 dana od sklopljenja ugovora, zbog potpunog izvršenja (na izraziti zahtev Korisnika) usluge od strane eSky.pl S.A. u obliku rezervacije usluga trećih subjekata – servisna naknada eSky.pl S.A. se ne vraća. Ako subjekti koji pružaju usluge omogućuju povratak dela ili cele vrednosti usluga u slučaju odustanka od ugovora, potrošač će biti obavešten o tome.
  1. ZAVRŠNE ODREDBE

   1. eSky zadržava pravo na vršenje jednostranih izmena u sadržaju Opštih uslova - uz princip da Kupca obvezuju Opšti uslovi prihvaćeni tokom rezervisanja i omogućenje Kupcima pristup arhivskim verzijama Opštih uslova. Svaki Kupac ima obavezu da pročita sadržaj Opštih uslova pre izvršenja rezervacije i svakog puta obavezuju ga odredbe Opštih uslova s trenutka vršenja rezervacije i kupovine karata kao i drugih turističkih usluga.
   2. U pitanjima neodređenim ovim Opštim uslovima obavezuju odredbe poljskog građanskog zakona i zakona od 30. maja 2014. g. o pravima potrošača. Treba napomenuti, da eSky usluga je vršenje radnja vezanih uz narudžbe usluga od strane Korisnika kod drugih subjekata i zbog toga je završena u trenutku potvrđivanja - povratak ili odustanak su mogući samo u slučaju kada subjekt koji pruža ovu uslugu je izričito ukazao na to. U slučaju potrošačkih sporova postoji mogućnost upotrebe internetske platforme Evropske Unije ODR (online dispute resolution) koja će da bude dostupna pod linkom: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   3. eSky ne snosi odgovornost za štete nastale na strani Kupca koje su rezultat ukidanja putovanja zbog štrajka zaposlenih u avio kompaniji, zaposlenika aerodroma, železnica, kao i štete nastale zbog štrajka hotelskog osoblja, vršenje ostalih usluga navedenih u Opštim uslovima ili kao rezultat delovanja više sile, jer radi samo kao subjekt koji deli sistem rezervacije i ne pruža ove usluge ili ne predlaže izbor bilo kojeg od subjekta.
   4. Ako se, tokom transakcije, pojave okolnosti u kojima se zahteva primena Direktive (EU) 2015/2302 u vezi sa povezanim turističkim aranžmanom, onda će subjekt zadužen za implementaciju te usluge platiti neophodne takse odgovarajućim organima i na ispravan način pružiti informacije o obavljenom plaćanju, kao i ispuniti sve druge obaveze koje proističu iz pružanja takve usluge Korisniku.

Avionske karte

Opšti uslovi - avionske karte (verzija: 2.8)

 1. AVIONSKE REZERVACIJE, KUPOVINA KARTE, NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVLJANJA AVIONSKE KARTE, FAKTURE

  1. eSky, u slučaju avio kompanije akreditovanih od strane IATA (International Air Transport Association), kad deli s Korisnicima ponude ovih avio kompanija radi u karakteru agenta ovih avio kompanija - subjekti koji pružaju avionske usluge prema Korisniku koji snose odgovornost za neizvršenje ili nepravilno izvršenje leta će da budu ove avio kompanije u ime i za čije dobro radi eSky a kojih je naziv naveden tokom postupka rezervacije kao i na karti dostavljenoj Korisniku.
  2. U slučaju jeftinih avio kompanija (tzv. Low Cost) eSky deluje kao posrednik koji vrši kod ovih avio kompanija faktičke radnje vezane uz vršenje i dostavljanje naručene kod njih karte točno prema uputama Korisnika ili u njegovo ime, koje su deljene preko Sistema Rezervacija ili Telefonskog Korisničkog Centra. Vršenje usluge, kao i razmatranje postupka reklamacije, podleže opštim uslovima ovih prevozioca navedenih tokom postupka rezervacije.
  3. U slučaju čarter letova koje organizira turistički organizator, eSky deluje kao agent i deli uslove navedene od strane subjekta koji organizira let. Odgovornost zbog neizvršenja ili nedovoljnog izvršenja usluge čartera snosi organizator.
  4. Strana ugovora prevoza je uvek navedeni i određeni u ponudi pružalac usluga koji pruža usluge avionskog prevoza koji je predmet ugovora. Gore navedeni ugovori su sklapani putem sajta eSky i vršeni na osnovi opštih uslova ugovora pojedinih pružalaca usluga s kojima ugovor sklapa Korisnik i avionskih tarifa ovih prevoznika.
  5. Zahtev za rezervaciju
   Korisnik šalje zahtev za rezervaciju izborom jedne od opcija letova koje je ponudio Sistem i unošenjem u obrazac ličnih podataka svih neophodnih podataka za koje informacije o njihovoj obradi određuje t. VI Opštih uslova.
  6. Potvrda zahteva i izmena cene:
   1. Korisnik dobiva na adresu elektronske pošte koju je naveo, potvrdu zahteva koja sadrži, osim broja rezervacije, informaciju o izabranom letu, ukupnoj ceni avionske karte i načinu plaćanja. Cena avionske karte je navedena u EUR ili drugoj valuti određenoj u obrascu za zahtev. Cena avionske karte se sastoji detaljno od: neto tarifa, aerodromskih taksa, nepovratne servisne naknade za izdavanje karte. Zbog uvodnog karaktera izvršene rezervacije cena karte nije garantovana do trenutka kad eSky dobije plaćanje. Usluga će da bude kupljena za Kupca kod Prevozioca u ceni koja je dostupna u Sistemu Rezervacija nakon dobivanja uplate u slučaju plaćanja putem bankovne doznake ili gotovinskog plaćanja na račun eSky ili u trenutku izdavanja karte u slučaju elektronskog plaćanja platnim instrumentom. U slučaju izmena u usluzi koju je kupio Kupac eSky preuzima naplatu za vršenje radnja u skladu sa Opštim uslovima. U slučaju otkazanih ili izmenjenih rezervacija (na način koji onemogućuje putovanje) od strane avio kompanija, ako Kupac odluči da kupi novu kartu, servisna naknada za prethodni let će biti uračunata u servisne naknade za eSky u sledeći let. Takse za izdavanje avionske karte, "Paketa dodatnih usluga" i usluge onlajn čekiranja, kao i naknade za uslugu su nepovratna sredstva. Osim u slučaju, kada turistička agencija eSky nije ispunila proces nuliranja avionske karte, ili druge dodatne usluge u skladu opštim pravilima poslovanja.
   2. Korisnik pre vršenja plaćanja ima obavezu da proveri pravilnost podataka sadržanih u poslatoj potvrdi i informaciju o roku plaćanja za rezervaciju u cilju zakupu karte u ceni navedenoj tokom pretraživanja u Servisu.
  7. Kupovina avionske karte:
   1. Korisnik može da izvrši kupovinu avionske karte pod uslovom da unese stvarne lične podatke u Sistem Rezervacija. Pre izvršenja kupovine avionske karte obaveza Korisnika je da pročita ove Opšte uslove i da ih prihvati te da pročita uslove tarife koje se odnose na let koji je Korisnik izabrao. Za radnje vezane uz izdavanje karte eSky naplaćuje nepovratnu servisnu naknadu visine koja je određena za svaki let.
   2. Razumevanje uslova koji regulišu određenu tarifu će pomoći Korisniku da izabere let koji ima najpovoljniju cenu i smanjiće troškove eventualnog otkazivanja avionske karte.
   3. Ako se cena razlikuje na značajan način od očekivane cene, onda je to možda povezano sa nedostatkom mesta u najjeftinijim ekonomskim razredima. Molimo da proveravate datume odlaska i dolaska sa susednim datumima.
   4. Posle dobivanja prijave rezervacije eSky može da kontaktira Korisnika u cilju verifikacije podataka Korisnika i potvrde rezervacije. Kada kontakt s Korisnikom nije mogući, eSky vrši rezervaciju u skladu sa prijavom u slučaju kad Korisnik uplati iznos koji odgovara najmanje jednoj ceni karte sa dodatnim uslugama koje je Korisnik odredio i sa servisnom naknadom.
   5. Ukoliko vaše putovanje zahteva dodatne usluge (npr. poseban obrok, proračun bodova u frequent flyer programi, let sa životinjom, dodatni prtljag, poseban prtljag u avionu, dete bez staratelja, dodatna pridružba za putnika, pomoć za invalida, kolevka za dete i drugo) molimo za telefonski kontakt ili kontakt putem elektronske pošte. Zahtevi putnika će da se razmatraju od strane avio kompanija koliko je to moguće.
   6. eSky zadržava mogućnost odbijanja izdavanja avionske karte u slučaju kada upotrebljena (izabrana od strane Korisnika) tarifa nije uskladiva s njenom namenom u skladu s uslovima prodaje u okviru određene ponude ili postoje opravdana ograničenja u ugovorima među avio kompanijama na koje eSky nema uticaja. Neusklađenost tarife s njenom namenom označava pre svega, ali ne isključivo, da Korisnik podnese lažnu izjavu odnosno prava na popuste, uzrasta itd., koje imaju uticaj na cenu karte ili prekršaj drugih uslova tarifa koje je Prevoznik detaljno odredio i na koje eSky nema uticaj, te za koje je Korisnik informisan tokom postupka rezervacije i koje mora da primi do znanja, posebno da Korisnik podnese lažnu izjavu odnosno prava na popuste, uzrasta itd., koje imaju uticaj na cenu karte.
  8. Načini plaćanja:
   1. Prihvaćani su sledeći načini plaćanja za avionske karte kupljene preko sajta www.esky.rs:
    • plaćanje elektronskim platnim instrumentom,
    • plaćanje putem bankovne doznake,
    • plaćanje gotovinom,
    • uplata putem državne platne institucije, kojoj ponudu je podelio eSky u servisu i pod uslovima koje je odredila institucija.
   2. Korisnici biraju preferirani način plaćanja u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija,
   3. Plaćanje za "Low Cost" karte se vrši isključivo elektronskim platnim instrumentom tokom on-lajn kupovine ili putem bankovne doznake u slučaju narudžbe takve usluge u obrascu rezervacije ili putem telefonskog centra dok treba da se navede da uplata mora odmah da se izvrši zbog mogućnosti izmene cene od strane avio kompanije,
   4. Plaćanje putem bankovne doznake može da se izvrši isključivo za karte rezervisane na www.esky.rs najmanje 2 dana ranije. Izborom ovog načina plaćanja korisnik se obvezuje da uplati u roku od 24 sata od prijave rezervacije iznos koji je dužan eSky za kupljenu avionsku kartu,
   5. Gotovinske uplate i plaćanja putem bankovne doznake treba da se izvrše na bankovni račun eSky naveden u imejl poruci s potvrdom rezervacije,
   6. U uplatnicu treba uneti ime i prezime Korisnika (Putnika) i broj rezervacije. eSky izdaje avionske karte plaćene putem bankovne doznake ili gotovinom na dan kada iznos, koji je Korisnik dužan za avionsku kartu, uknjižen na gore navedenom računu, uknjižavanje mora da bude izvršeno pre 20:00 sati. Izuzetak su neradni dani - informacija se nalazi na internetskoj stranici. Vršenje naručenih na ovaj način usluga se vrši sledećeg radnog dana po cenama dostupnim kod prevoznika. Pažnja! Avio kompanije dozvoljavaju izdavanje karte u roku koji nije duži od 72 sata od trenutka rezervisanja ili u roku od 24 sata ili ranije kod rezervacija karata u posebnoj tarifi. U slučaju kad eSky ne dobije uplatu u roku i iznosu koji omogućuje kupovinu i izdavanje karte u skladu s ograničenjima koje je odredila avio kompanija, rezervacija Korisnika će biti otkazana. eSky ne snosi odgovornost za otkazivanje rezervacija Korisnika zbog kašnjenja s uplatom na račun eSky koje je duže od rokova navedenim u ovim Opštim uslovima i individualnim informacijama prosleđenim Korisnicima. Uzimajući u obzir veliku promenljivost cena u vremenu, e Sky preporučuje izbor plaćanja kreditnom karticom jer u ovom slučaju Korisnim plaća istovremeno s rezervisanjem.
   7. Plaćanje elektronskim platnim instrumentom:
    • korisnik Sistema Rezervacija avionskih karata preko interneta vrši kupovinu pomoću platne kartice VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express ili drugim platnim instrumentom, koji se spominju u poljskom Zakonu o platnim uslugama. (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. br. 199. poz. 1175. sa kasnijim izmenama).
    • Transakcija kupovine upotrebom elektronskih platnih instrumenta je bezbedna transakcija.
    • Izborom načina plaćanja "platna kartica" Korisnik se obvezuje da popuni u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija polja s podacima platne kartice koju koristi (kao što su: vrsta kartice, broj kartice i datum važenja kartice). Posle prijave rezervacije platna kartica je automatski autorizovana od strane Sistema Rezervacija u sistemu order by phone preko eSky i zadužena za iznos koji odgovara ceni kupljenih avio karata. Pažnja! Unos nepravilnih podataka platne kartice (npr. pogrešan broj ili datum važenja) će prouzrokovati odbijanje zahteva od strane Sistema Rezervacija.
    • Zaduženje platne kartice se vrši u dve transakcije, iznos karte neto s aerodromskim taksama naplaćuje avio kompanija, iznos za servisnu naknadu preuzima eSky. eSky zadržava mogućnost preuzimanja iznosa u okviru jedne transakcije.
  9. Oblik karte
   eSky izdaje Korisniku kartu u elektronskom obliku.
  10. Dostavljanje elektronske avio karte
   elektronske avio karte, kupljene preko www.esky.rs, isporučivane su na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija ili navedenu u postupku kupovine preko Telefonskog Korisničkog Centra.
  11. Otkazivanje rezervacije zbog krivice prevoznika
   1. eSky ne snosi odgovornost za izmene i otkazivanje koje su izvršile avio kompanije u rezrvacijama Korisnika Sistema bez njenog učešća. Informacije o eventualnim mogućim izmenama u rezervaciji Korisnika zaposlenici eSky će da pošalju na navedenu u obrascu s ličnim podacima adresu elektronske pošte ili javljene telefonski na navedeni telefonski broj.
   2. Sva potraživanja koja proizlaze iz otkazivanja ili izmene, uključujući zakašnjenja leta, od strane avio kompanije, Korisnik treba da uputi ovoj kompaniji. Avio kompanije snose odgovornost pod uslovima Varšavskog sistema i Montrealske konvencije.
  12. Povrat avionske karte:
   1. Korisnik ima pravo na povrat aviokarte kupljene preko sajta www.esky.rs pod uslovom da je povrat izvršen pre dana koji je određen kao datum poletanja i ukoliko to omogućuje tarifa primenjena na avionskoj karti i koja je ranije direktno uspostavljena od strane avio kompanije i s kojom se Korisnik mora da upozna pre izvršenja kupovine karte. Povrat avio karte je povezan s odbitkom kaznene naplate koji određuje avio kompanija. U slučaju neslaganja odnosno povrata među licima navedenim kao putnici na avio karti, odlučujuća je izjava volje koju je podnelo lice koje je platilo kartu, osim ako na izraziti način su istaknuta lica koja su platila karte u okviru jedne rezervacije.
   2. Izabrane promotivne tarife ne dozvoljavaju vršenje nikakvih izmena na avionskoj karti i vraćanje karte izdavaocu pre početka putovanja (odustajanje od leta je vezano s potpunim gubitkom novca uplaćenog za avionsku kartu).
   3. Kad vraća elektronsku avionsku kartu Korisnik treba telefonski da kontaktira Telefonski Korisnički Centar u cilju izvršenja povrata karte.
   4. U zavisnosti od primenjenog načina plaćanja iznos dužan Korisniku za vraćenu avionsku kartu je direktno poslat na bankovni račun Korisnika ili na račun platne kartice Korisnika u roku do 7 dana od datuma kada eSky dobije novac od avio kompanije. Kao rok izvršenja povrata novca računa se zaduženje bankovnog računa eSky.
  13. Izmene u rezervaciji
   1. Izmenu rezervacije treba prijaviti telefonski ili preko kontakt obrasca koji se nalazi na sajtu: Ako do poletanja je manje od 48 sati telefonski kontakt je obavezan.
   2. Cena izmene zavisi od iznosa koji su određeni u opštim uslovima avio kompanije koja upravlja letom. U ukupnu cenu rezervacije su uključene:
    • osnovna naplata za izmenu/dodatnu uslugu (sastoji se od naplate za izmenu karte koja proizlazi iz opštih uslova i tabele naplata avio kompanije kao i nepovratne servisne naknade za izvršenje izmene/naručivanje dodatne usluge),
    • razliku u cenama tarifa (razlika troškova među početnom i trenutnom cenom tokom vršenja izmene),
    • razliku u porezima i aerodromskim taksama - (Moguća razlika troškova među početnom vrednošću poreza i taksa i trenutnom vrednošću tokom vršenja izmene).
   3. Kupac može da izvrši plaćanje platnom karticom, bankovnom doznakom ili uplatiti u banci na račun eSky. Plaćanje platnom karticom se vrši telefonski na liniji eSky. U slučaju plaćanja putem bankovne doznake kupac dobiva potvrdu izmene putem elektronske pošte, koje sadrži: detalje rezervacije (broj rezervacije, podatke putnika, detalje leta i informaciju o dodatnim uslugama), podatke odnosno plaćanja i cenu izmene.
   Tabela servisnih naknada za dodatne usluge do izmena u kupljenoj karti (navedene u EUR):
   Izmena SN za lice
   izmene u karti (uključujući: izmena datuma i rute putovanja, prezimena putnika) 12
   otkazivanje ili povrat karte 12
   naručivanje dodatnog ili posebnog prtljaga 8
   naručivanje pridružbe za dete koje putuje bez staratelja 6
   rezervacija izabranog mesta u avionu 8
   naručivanje posebnog obroka 6
   prevoz životinja 7
   prioritetni ulazak u avion 7
   dodatne usluge koje nudi avio kompanija 7
   onlajn čekiranje/ pomoć u čekiranju 7
  14. Promotivne tarife - ograničenje odgovornosti:
   Neke od promotivnih tarifa dostupne u Sistemu Rezervacija imaju određene uslove rezervisanja i izdavanja avionskih karata. Odnosi se to pre svega na tarife koje moraju da budu rezervisane i kupljene najmanje 3, 7 ili 14 dana unapred. Neispunjavanje ovog uslova može da utiče na promenu cene avionske karte. eSky zadržava pravo otkazivanja rezervacije Korisnika izvršene tačno tri, odnosno sedam ili četrnaest dana pre poletanja kad Korisnik prekorači limit zakupa određenog u uslovima tarife Prevoznika pod uslovima koje je odredio. U ovom slučaju ćete da dobijete od nas informaciju na trenutnu adresu e-pošte o obaveznom roku uplate.
  15. Kombinovani letovi
   1. U okviru usluga dostupnih u Sistemu Rezervacija Korisnici mogu da izvrše rezervaciju kombinovanih letova. Kombinovan let obuhvaća najmanje dva leta, jednog ili više prevoznika, gde svaki let se tretira kao posebna usluga i prevoznici ne sarađuju sa sobom u okviru organizovanja kombinovanog leta.
   2. Kupnja karata na kombinovan let podrazumeva kupovinu više od jedne avionske karte koje obuhvataju nekoliko letova s presedanjem ili presedanjima koje Korisnik kupuje kao posebne avionske karte kod jednog ili više prevoznika.
   3. Uzimajući u obzir da Korisnik kupuje odvojene karte za svaki let u okviru kombinovanog leta i da među svakog leta mogu da budu kratki periodi za presedanje odnosno vezan uz njih rizik od otkazivanja, zakašnjenja ili promene vremena poletanja zbog čega može da proizađe nemogućnost korišćenja sledećeg leta ili letova, eSky preporučuje proveru mogućnosti rezervacije alternativnih letova.
   4. Dostupnost kombinovanih letova za pojedine kombinacije zavisi od dostupnosti karata na letove kod pojedinih Prevoznika kao i od kriterija koje je Korisnik sam podesio u Sistemu Rezervacija.
  16. Dinamički paketi
   1. U okviru usluga koje su dostupne u Sistemu Rezervacija i preko Telefonskog Korisničkog Centra Korisnici mogu sa izvrše rezervaciju dinamičkog paketa, odnosno rezervaciju ili kupnju dve ili više usluga koje obuhvataju najmanje kupnju Avionske Karte i Hotelske Usluge. Svaki proizvod se tretira kao posebna usluga i Pružaoci usluga ne sarađuju sa sobom u okviru organizovanja ovih usluga. Istovremeno zbog posebno smanjenih tarifa vezanih uz to što Korisnik kupuje nekoliko usluga prema kriterijumima i principima koje je izabrao među predstavljenim u Servisu ponuda Dobavljača pojedinih usluga - povrat celosti ili dela usluga se vrši prema pravilima koje su odredili Pružaoci Usluga. Uzimajući u obzir dodeljivanje Korisniku posebnih tarifa koje proizlaze iz kupovine više od jedne usluge, u slučaju otkazivanja jedne od ovih usluga, cena ostalih usluga može da se promeni. U slučaju odustajanja od ove Usluge, koje cena je bila smanjena od strane Dobavljača zbog kupovine više od jedne usluge - Korisnik u slučaju odustajanja od usluge može da bude obvezan od strane Pružaoca usluge da doplati razliku između promotivne tarife i redovne tarife dostupne na dan povrata usluge.
   2. Kupovinu usluga iz dinamičkog paketa obavlja sam Korisnik prema parametrima i kriterijumima koje naznači, a implementira ih subjekt koji je naveden u dokumentima koji potvrđuju obavljanje personalizovanih usluga za Korisnika.
   3. U vrednost usluga koje je Korisnik tokom transakcije odabrao da sadrži njegov dinamički paket uključene su sve naknade za Pružaoce usluga i subjekt koji je odgovoran za pružanje usluga (pod uslovom da se u slučaju otkaza ili promene bilo koje od usluga iz paketa mogu primeniti standardne doplate). U cenu nisu uračunate takse niti lokalne doplate koje naplaćuje hotel na licu mesta.
   4. Uslovi vršenja usluga podležu odredbama i uslovima ovih Opštih uslova i uslovima pojedinih usluga, osim ako u ovom stavu je navedeno drugačije. Potraživanja vezana uz vršenje ugovora avionskog prevoza u okviru Dinamičkog paketa - korisnik bi trebao da upućuje kod Prevozioca s kojim je sklopio ugovor o avionskom prevozu i koji vrši let, na koji je korisnik kupio avionsku kartu. Razmatranje potraživanja Korisnika prema Prevozniku se vrši prema pravilima određenim u opštim uslovima ovog Prevoznika i u skladu s obavezujućom avionskom tarifom. Potraživanja vezana uz vršenje ugovora o pružanju hotelskih usluga u okviru Dinamičkog paketa Korisnik treba da upućuje kod Pružaoca usluga koji pruža hotelske usluge i prema pravilima koje je odredio.
  17. Dodatne usluge nuđene u okviru transakcionog postupka.
   1. U okviru usluga dostupnih u Sistemu Rezervacija i preko Telefonskog Korisničkog Centra korisnici mogu da izvrše rezervaciju dodatnih usluga koje podležu naplatama navedenim u okviru transakcionog postupka.
   2. Paket usluga eSky koji se zove eSky Asistent je paušalna servisna naknada za jednu ili više izmena u karti vršenih preko Telefonskog Korisničkog Centra i obuhvata: pomoć u uvođenju izmena u karti, pomoć u vraćanju karte, naručivanje posebnog prtljaga ili prevoza životinja, naručivanje posebnog obroka ili pridružbe za dete. Pravila vršenja izmena i povrata su navedena u I delu, stav 12. i 13. Opštih uslova i primenjuju se. Kako bi se izbegle nedoumice u slučaju kada za usluge predviđene u Tabeli servisnih naknada koja se nalazi u ovim Opštim uslovima su predviđene dodatne naknade a Korisnik je zakupio eSky Asistenta - plaća se servisna naknada samo za usluge drugačije od onih određenih u okviru paušalne servisne naknade za eSky Asistenta. Kupovinom usluge eSky Asistenta korisnik se oslobađa od servisne naknade koju preuzima eSky i koja je navedena u Tabeli servisnih naknada za dodatne usluge do izmena u kupljenoj karti. U slučaju kada avio kompanija u skladu s uslovima tarife preuzima naplatu za izmene/povrate/posebne usluge, Korisnik ima obavezu da plati cenu za uslugu koju je navela avio kompanija. eSky informiše da vršenje dodatne usluge ili nanošenje izmene u kupljenoj karti zahteva konačno prihvatanje od strane avio kompanije kako bi bila važeća. U slučaju neprihvatanja od strane avio kompanije ova usluga ili izmena avio karte neće moći da bude izvršena.
   3. Onlajn čekiranje omogućava da se prijavite na let preko elektronskog sistema određenih avio kompanija kako bi se izdala avionska karta, ukoliko takva mogućnost postoji u rezervacionom procesu. U procesu čekiranja onlajn, generisanu bording kartu primićete na adresu e-pošte koju ste naveli za vreme pravljenja rezervacije. Karta za ukrcavanje će biti poslata u odgovarajućem roku kako bi putnici mogli na vreme iskoristiti transportnu uslugu. Neke od avio kompanija mogu da zahtevaju od putnika dodatne informacije osim ovih unesenih za vreme pravljenja rezervacije,a koje su neophodne u procesu čekiranja. Korisnik usluge je u obavezi da dostavi aktuelne kontakt podatke kao što su adresa e-pošte i broj telefona, kako bi se obezbedila mogućnost kontaktiranja putnika, pogotovo neposredno pre poletanja. Ukoliko putnik ne dostavi validne kontakt podatke, unese kontakt podatke za onlajn čekiranje kasnije nego 48 h pre planiranog poletanja, unese neispravne ili nepotpune kontakt podatke, neće se javljati na pozive od strane eSky, čekiranje onlajn može da bude onemogućeno šta može biti povezano sa plaćanjem dodatne naknade određene od strane avio kompanije ili čak sa nemogućnošću korišćenja transportne usluge.
   4. Bezbedna karta - kada dođe do situacije zbog koje let zakasni ili bude otkazan eSky, u okviru analize podataka koji se odnose na let Korisnika, će mu pružiti informacije o subjektu s kojim sarađuje u cilju dobivanja odgovarajuće odštete, tj. AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000 koji će preduzeti određene mere nakon izričitog prihvatanja od strane Korisnika.. Istovremeno u skladu s Regulativom (EU) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Saveta eSky informiše da korisnik ima pravo na potraživanja i zahteve direktno upućene avio kompaniji koja vrši prevoz cilju dobivanja, u određenim slučajevima, nadoknade, za koju putnik može da ima pravo.
 2. OPŠTI USLOVI PREVOZA POJEDINIH "LOW COST" AVIO KOMPANIJA NAVEDENIH U TOČKI II, PASUS 3. OPŠTIH USLOVA

   

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

   

  General IATA conditions

Rezervacije hotela

Opšti uslovi - Rezervacije Hotela

 1. OPŠTE ODREDBE

  1. eSky nije strana ugovora o pružanju smeštajnih usluga i drugih ugovora koji su povezani s njima a koji su sklapani preko Sistema Rezervacija, jer strana je uvek pružalac usluga koji je direktno naveden i određen u ponudi i koji nudi usluge koje su predmet ugovora. Ugovori sklapani preko sajta eSky, navedeni gore, su sklapani i vršeni na osnovi opštih uslova ugovora pojedinih pružalaca usluga. Svi podaci koji su prikazani u ponudama Servisa su zasnovani na podacima direktno podeljenim od strane dobavljača hotelskih usluga. Uslovi rezervacije hotelskih usluga koje pruža EXPEDIA se vrše prema pravilima navedenim u narudžbi i u skladu s Opštim uslovima - https://developer.ean.com/terms/en/
  2. Upotrebljeni u ovim Opštim uslovima termini označavaju:
   1. Dobavljač – dobavljač smeštajnih usluga ili s njima povezanih, eSky, koji nudi Korisniku preko internetskog sajta www.esky.rs i preko drugih sajtova koji su vlasništvo subjekata koji sarađuju s eSky, svoje usluge detaljno opisane u pojedinim ponudama,
   2. Smeštajne ili hotelske usluge - kratkotrajan, opšto dostupan najam kuća, stanova, soba, mesta za noćenje, kao i mesta za postavljanje šatora ili kamp prikolica te pružanje, u okviru objekta, povezanih usluga,
   3. Proizvodi u paketu - individualno i samostalno podešeno od strane Korisnika tokom postupka rezervacije rešenje koje je paket putovanja koje se satoji od nekoliko pojedinih usluga u okviru usluge prevoza (avionski prevoz) i rezervacije usluge smeštaja zajedno s eventualnim dodatnim uslugama, dostupni preko sajta www.esky.rs.
  3. Predmet Opštih uslova
   Ovi Opšti uslovi uređuje pravila delenja na sajtu www.esky.rs hotelskih usluga koje nude treći subjekti Korisnicima koji žele da naprave odgovrajuću rezervaciju.
  4. eSky osigurava Korisniku:
   1. direktan pristup smeštajnim uslugama koje nude pružaoci i koje se odnose na objekte kako u zemlji tako i u inostranstvu,
   2. mogućnost korišćenja proizvoda u paketima prema želji i individualno podešavanih od strane Korisnika.
  5. U slučaju kada iz zakonskih odredbi bude proizlazila takva obaveza, eSky ima obavezu da plati PDV porez za pružane usluge. Osim toga eSky ima obavezu da obezbedi, uključujući finansijsku stranu, elemente od kojih se sastoje proizvodi u paketu, na svojem sajtu.
 2. MOGUĆE VARIJANTE REZERVACIJE SMEŠTAJNIH USLUGA

  1. U zavisnosti od ponude pojedinih Dobavljača, razlikuje se sledeće principe rezervacije i vršenja plaćanja za smeštajne usluge:
   1. vršenje rezervacije smeštajne usluge putem Sistema Rezervacije uz istovremeno regulisanje plaćanja od strane korisnika u roku koji je naveden u ponudi objekta direktno kod Dobavljača koji nudi objekat - nema uplate za eSky,
   2. vršenje rezervacije smeštajne usluge putem Sistema Rezervacije uz istovremeno regulisanje plaćanja od strane Korisnika u rokovima koji su navedeni u ponudi na račun eSky,
  2. Zbog mogućnosti provere pravilnosti navedenih podataka i obezbeđivanja plaćanja za izvršenu rezervaciju razlikuje se:
   1. negarantovanu rezervaciju koju Korisnik nije platio,
   2. garantovanu rezervaciju, koju je Korisnik platio ili su podaci Korisnika provereni prema pravilima određenim u ovim Opštim uslovima.
 3. SLANJE ZAHTEVA I REZERVISANJE HOTELSKIH USLUGA

  1. Zahtev za rezervaciju:
   Korisnik šalje zahtev za rezervaciju smeštajne usluge izborom jedne od dostupnih opcija - elektronski Sistem Rezervacija dostupan na www.esky.rs, na drugim sajtovima koje su vlasništvo subjekata koji sarađuju sa eSky ili telefonski kontakt preko navedenog broja Telefonskog Korisničkog Centra kao i putem unošenja u obrazac za lične podatke svih neophodnih podataka.
  2. Potvrda zahteva i cene:
   1. Korisnik dobiva, na adresu elektronske pošte koju je naveo, potvrdu zahteva koja osim broja rezervacije sadrži informaciju u smeštajnoj usluzi, ukupnoj ceni usluge i izabranom načinu plaćanja.
   2. Kreiranje i posedovanje rezervacije je za Korisnika obvezujuće da koristi smeštajnu uslugu.
   3. Cena smeštajne usluge je izražena u EUR ili drugoj valuti navedenoj u obrascu sa zahtevom. Cena usluge posebno sadrži: neto tarifu, dodatne naplate, završno čišćenje i druge naplate navedene u rezervaciji.
   4. U slučaju kada rezervisana usluga u skladu sa uslovima rezervacije zahteva da Korisnik izvrši dužnu naplatu na račun eSky, cena usluge navedena u potvrdi rezervacije nije garantovana do trenutka kad eSky dobije uplatu zbog uslova koje su odredili Dobavljači hotelskih usluga.
   5. Pre izvršenja plaćanja Korisnik ima obavezu da proveri pravilnost podataka koje sadrži poslata potvrda.
  3. Kreiranje narudžbe smeštajne usluge:
   1. Korisnik može da izvrši narudžbu pod uslovom da unese stvarne lične podatke u Sistem Rezervacija. Pre izvršenja narudžbe Korisnik ima obavezu da pročita ove Opšte uslove i da ih prihvati kao i da pročita uslove rezervacije usluge koje se odnose na objekat koji nudi uslugu i koji je izabrao Korisnik
   2. Razumevanja uslova rezervacije pomoći će Korisniku da izvrši izbor najpovoljnije usluge i omogućiti će smanjenje troškova eventualnog otkazivanja narudžbe.
   3. Posle dobivanja prijave rezervacije eSky može da stupi u kontakt s Korisnikom u cilju provere podataka Korisnika i potvrde ponude. U slučaju kada kontakt s Korisnikom nije mogući, e Sky ne odgovara za uspešan prijem rezervacije od strane Dobavljača, u skladu sa sadržajem izvršene prijave, osim ako je izvršena garantovana rezervacija u skladu sa točkom V stav 2. ovih Opštih uslova.
   4. Svaku rezervaciju/prijavu eSky prosleđuje u ime Korisnika određenom Dobavljaču kao deklaraciju narudžbe.
   5. Hotel ima pravo da otkaže rezervaciju u slučaju nepojavljivanja na dan početka usluge u objektu koji nudi uslugu. Vreme i uslovi otkazivanja određeni su u detaljnim uslovima rezervacije objekta koji nudi uslugu.
  4. Potvrda rezervacije
   Potvrda rezervacije ("hotelski vaučer") koju je odštampao Korisnik a koju je dobio na adresu elektronske pošte zajedno sa izvršenom u određenim roku eventualno obaveznom uplatom je narudžba smeštajne usluge.
  5. Promotivna tarifa hotela iz EXPEDIA ponude
   U slučaju avionskih karata kupljenih putem Sistema Rezervacija Korisnik može da kupi u okviru promotivne tarife smeštajnu uslugu pod uslovom da rok boravka i zemlja boravka u slučaju povratnih karata obuhvata rok između poletanja i sletanja a u slučaju rezervacija u jednom pravcu je sadržan u periodu od 14 dana od dana dolaska. Ako navedeni uslovi nisu ispunjeni ili nema dostupnih usluga iz Expedia ponude - promotivna tarifa ne obavezuje.
 4. NAČINI PLAĆANJA

  1. Načini plaćanja:
   1. U slučaju kada plaćanje za uslugu treba da se izvrši pre dolaska u objekat direktno na račun Dobavljača, ponuda sadrži detaljne podatke neophodne za određene uplate.
   2. U slučaju kada, u skladu s tarifom koja se odnosi na određeni objekat, plaćanje za uslugu treba da se izvrši pre dolaska u objekat na račun eSky, prihvatani su sledeći načini plaćanja ze hotelske/smeštajne usluge:
    • plaćanje elektronskim platnim instrumentom,
    • plaćanje putem bankovne doznake,
    • plaćanje gotovinom,
    • uplata putem državne platne institucije, kojoj ponudu je podelio eSky u servisu i pod uslovima koje je odredila institucija.
   3. izbor željenog načina plaćanja vrši Korisnik u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija, gde:
    • Plaćanje putem bankovne doznake može da se izvrši samo za objekte (lokale) rezervisane na www.esky.rs. Izborom ovog načina plaćanja Korisnik se obvezuje da uplati u roku od 24 sata od prijave rezervacije iznos koji je dužan za uslugu.
    • Gotovinske uplate i plaćanja putem bankovne doznake treba da se izvrše na bankovni račun eSky naveden u imejl poruci s potvrdom rezervacije,
    • U uplatnicu treba uneti ime i prezime Korisnika i broj rezervacije.
    • Plaćanje elektronskim platnim instrumentom.
    • Korisnik Sistema Rezervacija avionskih karata preko interneta vrši kupovinu pomoću platne kartice VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express ili drugim platnim instrumentom, koji se spominju u poljskom Zakonu o platnim uslugama. (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. br. 199. poz. 1175. sa kasnijim izmenama).
   4. Transakcija kupovine upotrebom elektronskih platnih instrumenta je bezbedna transakcija.
   5. Izborom načina plaćanja "platna kartica" Korisnik se obvezuje da popuni u obrascu sa ličnim podacima Sistema Rezervacija polja sa podacima platne kartice koju koristi (kao što su: vrsta kartice, broj kartice i datum važenja kartice, CVV/CVC kod). Posle prijave rezervacije platna kartica je automatski autorizovana od strane Sistema Rezervacija i zadužena za iznos koji odgovara ceni kupljenih avio karata (odnosi se samo na rezervacije plaćene na račun eSky).
   6. Pažnja! Unos nepravilnih podataka platne kartice (npr. pogrešan broj ili datum važenja) će prouzrokovati odbijanje zahteva od strane Sistema Rezervacija.
  2. Posle izvršenja uplate (zaduživanje kartice, izvršenje plaćanja putem bankovne doznake, plaćanje gotovinom) i uknjiženja, sistem automatski kreira i šalje na adresu elektronske pošte, koju je Korisnik naveo, vaučer s potvrdom kupovine hotelske usluge. Vaučer je dokaz zakupa hotelske usluge, koji Korisnik treba da prikaže u trenutku korišćenja usluge u hotelu.
 5. USLOVI OTKAZIVANJA REZERVACIJE/NARUDŽBE

  1. Otkazivanje rezervacije/narudžbe. Rezervacija smeštajne/hotelske usluge podleže pravilima otkazivanja koja se nalaze na sajtu određenog Pružalaca.
  2. Otkazivanje u slučaju neidentificiranog korisnika.
   Kako bi se izbegle zloupotrebe u Sistemu Rezervacija i da pružaoci ne bi bili opterećeni lažnim ili pogrešnim rezervacijama, eSky zadržava pravo otkazivanja u pojedinim slučajevima negarantovanih rezervacija ukoliko ne postoji mogućnost za kontakt s Korisnikom preko telefonskog broja koji je naveo. U takvim slučajevima Korisnik nema pravo na potraživanje korišćenja smeštajne usluge. Isto se odnosi na situaciju kada eSky dobije informaciju da sa adrese e-pošte, koju je naveo Korisnik, već su vršene rezervacije koje nisu upotrebljene ili kada povratna pitanja, koja ovim putem postavlja eSky, ostaju bez odgovora. Da bi se izbeglo otkazivanje rezervacije zbog sumnje da ova rezervacije je izvršena s namerom da se ne upotrebi, Korisnik ima mogućnost da izvrši garantovanu rezervaciju navođenjem broja platne kartice. Kupac može da dobije zahtev da pošalje skeniranu kopiju kartice i ličnog dokumenta kao i popunjenog obrasca UCCCF za potrebe verifikacije pravilnosti transakcije.
 6. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Korisnik se slaže na delenje njegovih ličnih podataka i izjavljuje da poseduje saglasnost drugih lica, za koje i u imenu kojih vrši rezervaciju, zbog obrade podataka ovih lica od strane eSky za dobavljača u cilju izvršenja postupka rezervacije i nuđenja Korisniku eventualne postprodajne podrške putem sajta eSky u okviru naručene usluge.
  2. Eventualna potraživanja Korisnika i zahtevi odšteta za štete koje su nastale treba da budu upućene i izvršene prema relevantnim Dobavljačima. eSky odgovara za nepravilno obavljanje usluge posredovanja.
  3. Usluga eSky i drugih firma koje sa njom sarađuju u okviru dostavljanja baza podataka o smeštajnim objektima je omogućavanje Korisniku pristupa direktnim ponudama koje predstavljaju pojedini dobavljači.
  4. Informacije o hotelima i standardu njihovih usluga
   Međunarodna kategorizacija hotela prema sistemu zvezdica je neobavezna informacija odnosno standarda ovog hotela. Dostupna u Sistemu Rezervacija eSky informacija o hotelima je osnovana na vlastitoj oceni hotela.
  5. Da bi se sprečilo nedozvoljeno korišćenje kreditne kartice, eSky zadržava pravo na dodatne provere kako bi potvrdio identitet vlasnika kreditne kartice ili činjenicu da je vlasnik kreditne kartice dao svoj pristanak za naplatu.

Zaključivanje ugovora o osiguranju

Opšti uslovi – Zaključivanje ugovora o osiguranju (verzija 2.6)

UPIT I KUPOVINA PUTNOG OSIGURANJA

 1. Osiguravajuće društvo je Colonnade Insurance S.A., registrirano u Luxembourgu pod brojem: B 61605, sa sjedištem u: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, koje u Poljskoj posluje preko svog ogranka Colonnade Insurance Société Anonyme, registriranog u Okružnom sudu glavnog grada Varšave, 12. odjeljak Registra nacionalnog suda (KRS), pod brojem 0000678377, NIP (porezni identifikacijski broj) 1070038451, sa sjedištem registriranim u: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warsaw, email: info@colonnade.pl
 2. Agent osiguranja je We Care Insurance sp. z o.o., sa sjedištem u: Katowice 40-265, ul. Murckowska 14A, registriran u Registru poduzetnika u okviru Okružnog suda Katowice-Wschód u Katowicama, 8. komercijalni odjeljak Registra nacionalnog suda pod brojem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, sa akcijskim kapitalom od 5.000 PLN (isplaćeno u cjelosti).
 3. eSky u svojstvu ugovaratelja osiguranja obavlja sve stvarne i pravne radnje u vezi sa zaključenjem ili provođenjem ugovora o grupnom osiguranju, kako su definirane u Općim uvjetima, uključujući slijedeće: obavještava Korisnike o uvjetima ugovora o grupnom osiguranju, osigurava dokumente neophodne prije pridruživanja grupnom osiguranju, prihvaća pristup grupnom osiguranju, daje instrukcije o postupanju u slučaju da se dogodi događaj pokriven ugovorom o grupnom osiguranju.
 4. Ugovarač osiguranja dužan je pružiti Korisnicima sve neophodne informacije o nivoima pokrića usluga osiguranja preko rezervacijskog sustava ili preko kontakt-centra.
 5. Ugovor o osiguranju zaključuje se u skladu sa Općim uvjetima grupnog osiguranja i sadržajem preciziranim u ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s uvjetima navedenim u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 6. Svi dokumenti koji definiraju nivo pokrića ugovora o grupnom osiguranju koji je sklopljen između Korisnika i Osiguravajućeg društva dostupni su u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 7. Dokument kojim se potvrđuje sklapanje ugovora o osiguranju je Potvrda, koja se Korisniku izdaje u elektronskoj formi po završetku procedure rezerviranja u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 8. Potvrda, Opći uvjeti grupnog osiguranja, kao i drugi dokumenti dostupni Korisniku preko rezervacijskog sustava ili preko kontakt-centra u vezi sa primjenom usluga osiguranja kupljenih preko Ugovarača osiguranja, dostavljaju se na email adresu koju je naznačio Korisnik.
 9. Korisnik zahtijeva naplaćivanje ugovora o osiguranju tako što bira jednu od opcija dostupnih u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra, kao i davanjem svih neophodnih podataka o ličnosti u upitniku.
 10. Korisnik će platiti Potvrdu o osiguranju samo ako su svi lični podaci unijeti u rezervacijski sustav točni. Prije sklapanja ugovora o osiguranju, Korisnik je u obavezi pročitati i prihvatiti ove Opće uvjete, Opće uvjete ugovora o grupnom osiguranju, kao i sve druge dokumente dostupne Korisniku u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 11. Na navedenu email adresu Korisnik prima potvrdu, koja uključuje broj kupljene Potvrde, informacije o ukupnoj cijeni Potvrde i načinu njenog plaćanja. Cijena Potvrde izražena je u valuti prethodno odabranoj u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 12. Za plaćanje Potvrde može se odabrati neki od slijedećih načina, obuhvaćenih uslugama koje se pružaju preko web stranice Ugovaratelja osiguranja ili kontakt centra, ako rezervacijski sustav podržava taj način plaćanja:
  1. platna transakcija korištenjem platne kartice ili sličnog instrumenta plaćanja,
  2. online bankovni prijenos,
  3. prijenos novčanih sredstava sa platnog računa,
  4. plaćanje putem lokalne platne institucije koja je ponuđena u rezervacijskom sustavu, pod uvjetima koje zahtjeva ta platna institucija,
  5. ostali načini plaćanja za datu zemlju u kojoj se sprovodi transakcija radi plaćanja, detaljno opisano tokom rezerviranja date usluge.
 13. Plaćanje platnim karticama ili sličnim instrumentima plaćanja je bezbedna transakcija, koja se provodi na slijedeći način:
  1. Korisnik rezervacijskog sustava obavlja plaćanje koristeći VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express platnu karticu ili neki drugi instrument plaćanja koji je ugovoren sa Korisnikom, a kako je određeno u rezervacijskom sustavu ili uvjetima ugovorenim preko kontakt-centra.
  2. odabiranjem platne kartice kao forme plaćanja, Korisnik se obavezuje popuniti polja koja sadrže informacije o platnoj kartici u sklopu upitnika o ličnosti u rezervacijskom sustavu.
  3. po obavljanju rezervacije, rezervacijski sustav automatski provjerava platnu karticu i ona se tereti za iznos kupljene usluge.